دعوت از ۶۱ نوجوان به اردوي تيم واليبال ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم واليبــال نوجوانان، 16 بازيكن را به سومين مرحله اردوي آمادهسازي براي حضوری مقتــدر در رقابتهای قهرماني نوجوانان جهان دعوت كرد. ســومين مرحله اردوي آمادهســازي تيم واليبــال نوجوانان از ديروز (شنبه 7۲ خرداد) آغاز شده و تا اواسط تير ادامه دارد كه براي اين اردو محمد وكيلي ســرمربي تيم واليبال جوانان مرتضي شريفي، اميرمحمد فالحتخواه، اميرحســين توخته، محمدحســين راســتي، مهدي جلــوه، علي طبري، احسان دانشدوست، محمدرضا بيك، ســهيل كمالآبادي، مهران فيض امامدوست، حسين سليمان اهري، محمدرضا حضرتپور، مهدي جعفروند، ســاالر غنيدل، بهنام باقري و عرفــان غالمپــور را دعــوت كرده اســت. ســيدعليرضا دريابيگي بهعنوان سرپرســت، محمــد وكيلي (ســرمربي)، غالمرضا مومني مقدم (مربي)، حميد جعفرزاده، حيدر جوادي و مهــران زارع (كمك مربــي)، رضا نصيري (فيزيوتراپ)، محمد امين شــاكري (آناليزور) و مجيــد عباسخــواه (ماســاژور) نوجوانان مليپــوش را در ايــن اردو همراهي ميكنند. پانزدهمين دوره مســابقات واليبال قهرماني نوجوانان پسر زير 19 سال جهان 7۲ مرداد تا ۵ شهريور به ميزباني شهر «منامه» در كشور بحرين برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.