ابهام در اسامي كانديداهاي تاييد شده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هنوز اسامي نامزدهاي تاييد صالحيت شده فدراسيون اسكيت براي حضور در انتخابات اين فدراسيون اعالم نشده است.

در شرايطي كه طبق اعالم وزارت ورزش و جوانان قرار اســت يازدهم تيرماه انتخابات فدراســيون اســكيت برگزار شــود اما هنوز اســامي نامزدهاي تاييد صالحيت شده اين مجمع از ســوي وزارت ورزش اعالم نشــده اســت و مشخص نيســت چه كساني مجوز حضور در اين انتخابات را دارند.

پس از اينكه فريبــا محمديان در تاريخ يكم دي ماه ســال گذشــته بهعنوان معاون وزيــر ورزش و جوانان منصوب شــد، زهرا موسوي بهعنوان سرپرســت اين فدراسيون كارش را آغاز كرد و تا به امروز فدراســيون اســكيت با سرپرست اداره شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.