فاصلهام با مدال زياد نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تنهــا نماينــده زن ايــران در رقابتهاي دو و ميداني آســيا اميدوار به كســب يــك نتيجه بســيار خوب است. ســحر ضيايي، نماينده ايران در رقابتهاي دو وميداني آســيا در ماده پرتاب نيزه ميگويد: «من بهعنوان تنها نماينــده زن در اردوي تيم ملي حاضر شــدم. شــرايط اردو در شــروع خوب است و تا اينجاي كار مشكلي نيست.» دارنــده مدال برنز پرتاب نيزه بازيهاي كشورهاي اســالمي باكو با بيان اينكه من در رقابتهــاي انتخابي دووميداني حضور نداشتم اما ورودي اين رقابتها را در بازيهاي كشــورهاي اســالمي كســب كرده بودم، ادامه ميدهد: «در رقابتهاي آســيايي دور قبل، پرتابگر نيزه با ركورد ۳۵ متر روي ســكو قرار گرفته است كه اين ركورد با ركورد من در تمريناتم فاصله آنچناني ندارد. البته همهچيز بستگي به شرايط مسابقه دارد اما من اميد زيادي به كسب يك نتيجه خيلي خوب دارم.»

پرتابگــر نيزه ايران بــا بيان اينكه تــازه اســتارت كار خــورده، ميگويد: «همين كه مربيام در اين اردو همراهم است خوب اســت.» اردوي آمادهسازي تيــم ملي دو وميداني بــراي حضور در رقابتهاي آسيايي با حضور 9 ورزشكار از 4۲ خردادماه آغاز شده و تا ۲1 تير در مجموعه ورزشي حافظيه شيراز پيگيري ميشود و مليپوشــان از 1۲ تيرماه در هندوســتان رقابتهــاي خــود را آغاز ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.