سومين شكست تيم بسكتبال جوانان در اردوي صربستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بسكتبال جوانان كشورمان در سومين بازي دوستانه خود در اردوي صربســتان نتيجه را واگذار كرد. تيم بسكتبال جوانان كشورمان كه از هفته گذشــته در اردوي صربستان حاضر شده اســت، در سومين ديدار تداركاتي خود مقابل تيم بزرگساالن «مالدوست» كه در ليگ دسته اول بلگراد حضور دارد بــه ميدان رفــت و در پايان با نتيجه 70 بر ۳6 بازي را واگذار كرد. تيم بســكتبال جوانان كشــورمان خود را براي حضور در جام جهاني ۲017 در قاهره مصر آماده ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.