یک بام و دو هوا

Iran Varzeshi - - ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

پیش از آنکه کنــکاش کنیم و دریابیم که از ایــن 16 نفر چه تعدادی اجابت کرده و رفتهانــد و کدامین باید بــه حکم صریح مشــحون فدراســیون را ترک گویند، ذکر این نکته الزامی اســت که خود مشحون از بازنشستگان است.

وی در 76 سالگی ســابقه حدود 15 ســال بهرهگیــری از مزایای بازنشســتگی تامیــن اجتماعی تحــت عنــوان کارمند اســبق وزارت آموزش و پــرورش را دارد و طبعا قانون منع به کارگیری بازنشســتهها در مناصــب و ادارات مختلف در درجه اول شامل خود او میشود.

مشحون البته یک متخصص درجه اول بسکتبال و شایسته احراز و تصاحب تک تک

اولين حضور شمشيربازي و تكواندوي ایران در پارالمپيك

محمود مشــحون در نامهای خطاب به 16 عضو فدراســیون بسکتبال از آنها خواسته اســت از پستهای خود کنارهگیری کنند چون بازنشســتهاند. وی در این نامه آورده که حدود یک ســال مقابل ابالغیه ســازمان بازرســی کشور ایستادگی کــرده و به واقع مقابل قانون ایســتاده اســت تا این افراد و خدمات مفیدشــان را برای بســکتبال محفــوظ نگه دارد اما دیگر قادر به حفظ این روند نیســت و بهتر اســت که خودشــان بروند و البته از این بابت هماظهار تاسف کرده است. دقایق و ســاعاتی بوده که بر مسند ریاست فدراسیون بسکتبال تکیه زده است اما چون اصــرار بر اجرای قانون فوق شــدیدتر از هر زمانی شــده و اصوال هر قانونی را میگذارند تا اجرا شــود (و نه اینکه فقط تماشا شود!) بنابراین مشــحون همســو با تعیین تکلیف کارمندانش و حتی قبــل از آن باید تکلیف خود را تعیین میکرد. کفاشیان هم بود و هنوز هم هست! این یک بــام و دو هوایی نــه فقط در بســکتبال بلکــه در اکثر رشــتههای دیگر نیز حاکم بوده اســت. کفاشــیان در تمامی 8 ســال و دو ماهی که رییس فدراســیون فوتبال بود، بازنشســته یکــی از بانکهای کشــور بود و طبعا حاال هم هســت. شــاید بــرای به کارگیری او در عین بازنشســتگی این دفاعیه و بهانه وجود داشت که به سبب حساســیتهای فیفا روی عوامل غیرورزشی دخیل در امور فوتبال کشورها کنار گذاشتن او خطرناک اســت و مانند خلع سال 2006 محمد دادکان موجب تعلیق فدراســیون از جانب فیفا میشود.

امــا موارد زیادی داشــتهایم که رییس فدراســیون از چنین طیف و ردهای نبوده و کنار گذاشــتناش بدخیم نمیشد و با این وجود بازنشســته بودنش نادیده گرفته شده تا همچنان در جایگاهی قرار گیرد که قانون منع به کارگیری بازنشســتگان ناقض و نافی آن است. ریاست فدراسیون «شغل» نیست؟! اینجا اســت که یکســره کردن ماجرا و برخوردی مشــابه با فدراسیونهای صاحب این خصلت و اعمال قانون به شــکلی کامال یکســان در مقابل تمام بازنشستگان شاغل در فدراســیونها، اهمیتی بیشتر مییابد و تنها راه حل موجود نشان می دهد. این ادعا که ریاست فدراســیون و یا معاونت و سایر پســتهای مرتبط با آن مصداق «شــغل» نیســت و در نتیجه میتوان بازنشســته بود و در ضمن در فدراســیونها ریاســت کرد، یک توجیــه غیر عقالیی به نظر میرســید و کفاشــیان از کســانی بود که بارها از این دفاعیه غریب برای خود اســتفاده کرد ولی امروز نایب رییســی او در همین فدراسیون نیــز به مثابــه دور زدن قانون و عدم اجرای صریح آن به شمار میآید. تحوالت نامعلوم و متضاد در

فدراسیون فوتبال مهدی تــاج رییس فدراســیون فوتبال نیز در حالی اواخر ســال پیش پایان حضور بازنشستگان در این فدراسیون را اعالم کرد که پیامــد اظهارات و خطابیه او از دو جهت محل مناقشــه و تردید اســت؛ یکی اینکه چه تعداد از مشــموالن آن قانــون واقعا از فدراسیون رفتهاند و دوم اینکه اگر این رفتن سراســری و همگانی اســت چرا کفاشــیان همچنان قرص و محکم در فدراسیون مانده است.

به عالوه این ســوال مطرح اســت که چه تعداد از اعضای هیات رییســه و ســران کمیتههــای چندگانــه فدراســیون فوتبال مشــمول قانون بازدارنده فوق نشدهاند و اگر نشدهاند با کدامین مستمسک.

توجیه ناپذیرفتنی یک بررســی حتی سرانگشــتی به ما میگوید به رغم تاکید سازمان بازرسی کل کشــور بر به کار نگرفتن بازنشســتگان در نهادهای ورزشی و سایر ارگانهای مرتبط بــا ورزش حدود 30 درصــد از ظرفیت و پستهای فدراســیونها در اختیار افرادی اســت که یا بازنشســتهاند یا ناقض قانون دیگر و البته مشــابهی هســتند که تاکید مــیدارد دوشــغلهها را هم نبایــد به کار گرفت.

تکلیــف آدمهای دورزننــده این قانون مشخص است؛ آنها حاضر نیستند مشاغل و پستهای خود را به خاطر اینگونه ابالغیهها از دست بدهند و تا به زور )!( برکنار نشوند، نمیروند.

آنچه نامعلوم مینماید مماشــات سران ارشــدتر ورزش در قبال مواردی اســت که بهکارگیری بازنشســتگان را در فدراسیونها موجــب شــده اســت و البته بدتــر از آن کنــار گذاشــتن برخی روســا و مدیران در فدراسیونها با همین بخشــنامهها اما عدم اجرای این ابالغیه در مورد تعدادی دیگر از مدیران است که حتی اگر بر این پایه استوار باشد که برخی مدیران آنقدر توانا هستند که باید به هر شکل حفظشان کرد، مساله فوق فقط بــه مثابه گریز از قاعدهمداری و به کار نبستن قانون صریح عدم جذب بازنشستگان و پرهیز از دو یا چند شغله کردن افراد و در نهایت ایجاد بیدلیل نوعی بحران اســت که ورزش ما به هیچ روی نیازی به آن ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.