آزمون سخت براي شاگردان بي باك

Iran Varzeshi - - ایـــــران -

بررسي اساسنامه كميته ملي پارالمپيک در دولت دومین جلســه بررســي اساســنامه جدیــد کمیته ملي اســالمي تصویب شد و بیست و چهارم شــهریور ماه سال نود پارالمپیــک در کمیته تخصصي کمیســیون اجتماعي و دولت و پنج به تصویب شــوراي نگهبان رســید. این قانون در تاریخ الکترونیک هیات دولت و با حضور محمود خســروي وفا رییس بیســت و هشت مهرماه گذشته از ســوي دکتر حسن روحاني کمیته و مســعود اشــرفي دبیرکل در نهاد ریاســت جمهوري ریاســت محترم جمهوری ابالغ شد و در ابالغ رییس جمهوری برگزار شد. در این نشست که با شرکت نمایندگان سازمانها و کمیته ملي پارالمپیک مامور تدوین اساسنامه جدید کمیته ملي نهادهاي مرتبط برگزار شد، مواد 4 تا 7 اساسنامه مورد بحث و پارالمپیک شد. اساســنامه جدید پس از تدوین و تایید وزارت تبادل نظر قرار گرفت که با درج اصالحاتي همراه شد. ورزش و جوانان تقدیم هیات دولت شد و پس از تایید و تصویب

قانــون انتزاع کمیته ملي پارالمپیــک ایران از کمیته ملي نهایي درهیات دولت، کمیته ملي پارالمپیک به طور رســمي از المپیک دهم شــهریور ماه ســال گذشــته در مجلس شوراي کمیته ملي المپیک انتزاع خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.