تمرينات تيم ملي كاراته سنگاپور زير نظر مربي ايراني

Iran Varzeshi - - ایـــــران -

احمد صافي ســرمربي ســابق تیم ملي کره جنوبي با حضور در کشور ســنگاپور تمرینات تیم ملي این کشور را زیر نظر دارد. تیم ملي سنگاپور که براي حضور در بازيهاي جنوب شــرق آســیا آماده ميشود، تصمیم گرفته از تجربه مربي ایراني اســتفاده کند؛ به همین خاطر از احمد صافي کــه تجربه مربیگري در تیمهــاي مختلف را دارد، دعــوت به همکاري کردهانــد. البته دو مليپوش کــرهاي نیز براي اســتفاده از این تمرینات خود را به ســنگاپور رســاندهاند تا از تمرینات مربي سابق خود بهره مند شوند.

«لي جوهان» کرهاي دارنده نشــان طالي آسیا و دانشجویان جهان به همراه «انته یون» دارنده برنز بازيهاي آســیایي در این تمرینات حضور دارند. مســابقات بازيهاي جنوب آسیا مرداد ماه به میزباني مالزي در رشــتههاي ورزشــي مختلف برگزار ميشود. میعاد یاري از بازیکنان تیم دانشــگاه آزاد و مليپوش سابق تیم امید نیز در تمرینات صافي حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.