فوتبال 5 نفره به 2020 ميرسد

Iran Varzeshi - - ایـــــران -

معاون فني کمیته ملي پارالمپیک از حضور تیم ایران در رشتههاي شمشیربازي با ویلچر و پاراتکواندو براي اولین بار در بازيهاي پارالمپیک 0202توکیو خبر داد.

محمدرضــا محمودخاني با اشــاره به تغییرات صــورت گرفته در رشــتههاي پارالمپیکــي ایران براي شــرکت در بازيهــاي پارالمپیک 0202توکیو گفت: «بازيهــاي پارالمپیک 0202توکیو در بخش زنان و مردان در 22رشــته ورزشي برگزار خواهد شد و حضور تیم ایران در این رشتهها بستگي به نظر کمیته ملي پارالمپیک دارد که در چه رشتههاي حضور پیدا کنیم.

البته پاراتکواندو و شمشــیربازي با ویلچر جزو رشــتههاي جدیدي هســتند که ایران در آنهــا براي اولین بار در پارالمپیک توکیو شــرکت خواهد کرد. البته رشــتههایي دیگري نیز در جمع رشتههاي پارالمپیکي دیده ميشــود که به دلیل عدم فعالیت در آن رشتهها حتي در بین افراد سالم، امکان شرکت در آنها وجود ندارد.»

او همچنیــن با اشــاره به حضور زنــان در وزنهبــرداري بازيهاي پارالمپیک 0202توکیو ادامه داد: «این مســاله به IPCپیشــنهاد شده اســت اما هنوز به خاطر مساله حجاب مورد تایید قرار نگرفته است. البته رایزنــي کمیته ملي پارالمپیک در این خصوص ادامه دارد تا بتواند مجوز حضور زنان در رشــته وزنهبرداري را بــراي بازيهاي پارالمپیک 2020 دریافت کند.»

معــاون فني کمیته ملــي پارالمپیک پیرامون آخریــن تغییرات در رشته وزنهبرداري و دوومیداني و امکان ادغام برخي کالسهــا در دوومیداني گفت: «هنوز به صورت رســمي چیــزي از IPC دریافت نکردیــم که آیا برخي وزنهــا در وزنهبرداري دچار تغییرات شده و یا در دوومیداني برخي مادهها ادغام شــدهاند. باید ببینیم نظر IPC در این باره چیســت و آیا تغییراني در این دو رشته براي بازيهاي پارالمپیک توکیو ایجاد خواهد شد یا خیر؟ »

محمودخاني همچنین با اشاره به آخرین تصمیمگیریها براي حضور فوتبال هفت نفره و پنــج نفره در بازيهــاي پارالمپیک 2020 توکیو ادامــه داد: «فوتبال هفتنفره در پارالمپیک 0202توکیو حضور نخواهد داشت اما منعي براي حضــور فوتبال پنج نفره در بازيهاي پارالمپیک وجود ندارد. تمام تالش کمیته ملي پارالمپیک بر این است که براي بازيهاي پارالمپیک ،2024 فوتبال هفت نفره را دوباره پارالمپیکي کند.»

قهرماني انگلستان در مسابقات جهاني بسكتبال با ویلچر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.