ابراهيمي از نظر رواني مشكل دارد

Iran Varzeshi - - ایـــــران -

مربــي تیم ملــي کشــتي آزاد در خصــوص آخریــن وضعیــت برخي از چهرههــاي تیم ملي اظهارنظر کرد. امیر توکلیان با اشاره به عملکرد آزادکاران در مسابقات گرجســتان گفت: «با توجه به اینکه تیم جوانــي را به غیر از ابراهیمي که در عین جواني از باتجربهها بود، عازم این مســابقات کردیم نتایــج قابل قبول بود. ســطح مســابقات در هر دو رشته آزاد و فرنگي باال بود و چهرههاي خوبي حضور داشتند.»

توکلیــان ادامه داد: «بــا توجه به اینکه ایــن رقابتها آخرین مســابقات قبل از مســابقات جهاني بــود تیمها با نفرات خوبي شرکت کرده بودند. به غیر از کشــتيگیران مطرح میزبان و برخي چهرههاي خــوب آذربایجان، ترکیه هم تیم خوبــي را آورده بود و محک خوبي براي جوانــان ما بود.» مربــي تیم ملي کشــتي آزاد با اشــاره به عملکرد گلیچ و عبادي هــم گفت: «عبــادي و گلیچ عملکرد بســیار خوبي داشــتند. عبادي قهرمــان جهان را شکســت داد و گلیچ هم بیشــتر از خودش کشتي گرفت؛ هر دو نفر خوب ظاهر شــدند. ابراهیمي در جام یارگین کشتيگیري را که چند روز پیش در مسابقات قهرماني کشور روسیه قهرمان شــده بود، شکست داده بود اما در این رقابتها عملکرد خوبي نداشت.»

توکلیان با اشاره به اینکه محمد جواد ابراهیمي دچار مشکالت روحي و رواني شده اســت، ادامه داد: «کشتيگیري که در مســابقات جوانان جهان با نتیجه 10 بر صفر مغلوب گلیچ شــده بود موفق به شکست ابراهیمي شــد. به نظر ميرسد او از نظر روحي و رواني مشــکل دارد و آســیبپذیر شده است؛ امیدوارم هر چه زودتر مشــکالت ابراهیمي حل شود. او ســني ندارد و باید تکلیفش را با خودش مشــخص کنــد. ابراهیمــي از نظر فني و اخالقي کشــتيگیر خوبي اســت اما روحیه جنگندگي او بســیار کم شــده اســت. امیري هم به کشتيگیر مجار که از باتجربههاست و در المپیک هم حضور داشت با اختالف کمي باخت.»

مربي تیم ملي کشــتي آزاد درباره آخرین وضعیت حســن رحیمي و کمیل قاســمي گفــت: «زمان زیــادي بعد از مســابقات انتخابي تیم ملي نداریم و به نظر نميرسد فرصتي براي حضور در یک مســابقه به منظور محک داشتههایمان، داشــته باشــیم. رحیمي و قاسمي بعد از جــام جهاني در هیچ میداني کشــتي نگرفتند؛ هر چند که آسیب دیدهاند اما دوســت داشتیم در یک مســابقه آنها را محک بزنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.