پاالر: از عملكرد تيم راضي هستم

Iran Varzeshi - - ایـــــران -

ســرمربي تیم بسکتبال با ویلچر زیر 23 ســال از عملکرد شاگردان خود در مسابقات جهاني راضي به نظر ميرسد و معتقد است آنها تجربه خوبي از حضور در رقابتهاي جهاني به دست آوردهاند.

حســن پاالر در پایان مسابقات جهاني بســکتبال با ویلچر زیر 23 سال و کسب عنوان هشتمي ایران به سایت کمیته ملي پارالمپیک گفت: «مســابقات جهاني در سطح باالیي برگزار شد و شاگردانم با تمام قدرت برابر حریفانشان قرار گرفتند و مسابقه دادند و من از عملکردشان راضي هستم.»

پاالر ادامــه داد: «دربــاره عملکرد فني تیم باید جلســهاي برگزار شود تا اشکاالت و نواقص را بررســي کنیم. مشکالتي که جزیي و کوچک به نظر ميرســند اما در مسابقات، بزرگ و موثر جلوه ميکنند.»

ســرمربي تیم بسکتبال با ویلچر زیر 23 سال ایران با اشاره به تجربهاي که شاگردانش از این مســابقات به دســت آوردنــد، گفت: «خوشبختانه شــاگردانم تجربه خوبي از این مســابقات کسب کردند و بســیار خوشحال کننده است که 70 درصد مليپوشان در مسابقات دوره بعد حضور دارند و از تجربیاتشــان اســتفاده خواهند کرد. به نظر من این بازیکنان آینده بسکتبال هستند و نباید رها شوند.»

ایران در مرحله یک چهارم نهایي برابر انگلســتان شکســت خورد و عنوان هشتم را به خود اختصاص داد. این مسابقات از 16 خرداد در شهر تورنتو آغاز شد و با قهرماني انگلستان به پایان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.