اليق: خطر حذف از المپيك كشتي را تهديد ميكند

Iran Varzeshi - - ایـــــران -

دبیر فدراسیون کشتي معتقد است هنوز خطر حذف کشتي از المپیک این رشــته را تهدید ميکند. رضا الیق با اشاره به کاهش 56 سهمیه کشتي مــردان و زنان در بازيهــاي المپیک، گفت: «هنوز خطر حذف کشــتي از المپیک رفع نشــده و این دغدغه مهمي اســت که طي چند ســال گذشته مسووالن کشتي در جهان با آن روبهرو بودهاند. کشتي جزو رشتههایي است کــه از طرف IOC در فهرســت احتمال حذف از المپیک قــرار دارد. البته با تالشهاي بســیار خوبي که اتحادیه جهاني کشــتي با کمک کشــورهاي قدرتمند این رشــته انجام داد، این وضعیت در حال بهبود است. قرار گرفتن کشــتيهاي سنتي در سراســر جهان زیر نظر اتحادیه جهاني کشــتي به همین خاطر بود تا این اتحادیه نشــان دهد که کشتي در سراسر جهــان از طرفداران زیادي برخوردار اســت و رشتههاي زیادي زیر مجموعه آن قرار دارند.»

الیق همچنین ادامه داد: «باید این تالشها هر چه بیشتر شود تا IOC را متقاعد کنیم که کشتي جزو رشتههاي مهم و تاثیرگذار المپیک اســت. همین که کشــتي دنیا موفق شد خطر حذف این رشته از المپیک را تا سال 2020 به تاخیر بیندازد، نکته مهمي است.» دبیر فدراسیون کشتي با اشاره به رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي آزاد و فرنگي بزرگســاالن که قرار است 14 و 15 تیر ماه در سالن 12 هزار نفري آزادي برگزار شــود، گفت: «این مسابقات گل سر ســبد رقابتهاي داخلي محســوب ميشود و از اهمیت بســیار زیادي برخوردار است، چرا که تمامي کشــتيگیران عنواندار در آن حضور دارند و در کنار آنها نیز جوانان با انگیزه ســعي دارند با نشان دادن خود دوبنده تیم ملي را بر تن کنند. امیدوارم که شــاهد رقابتهایي خوب و جذاب باشــیم تا در نهایت بهترینها با نظر کادر فني به عضویت تیم ملي در بیایند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.