تا سال ۰۲۰۲ تغيير وزن نميدهم

Iran Varzeshi - - ایـــــران -

مليپوش تکواندوي کشورمان معتقد اســت که تکوانــدوي ایران در مسابقات جهاني کره جنوبي به موفقیت ميرسد.

فرزان عاشــورزاده با اشاره به حضورش در مسابقات جهاني کره جنوبي گفت: «اگر بخواهیم نــام چند تیم مدعــي را در این دوره از رقابتهــاي قهرمانــي جهــان ببریم قطعا تیــم ایران یکــي از آنها خواهد بــود. بارها ثابــت کردهایم که بــه معناي واقعي یک تیم هستیم و به امید خدا قطعا در این دوره نیز موفق خواهیم بود.» عاشــورزاده ادامه داد: «درســت اســت که شاید در برخــي مســابقات که مدال انفرادي دارد موفــق نبودیم اما در دورههاي گذشــته مسابقات جهاني نشــان دادیــم که تیمي خوب هســتیم. تمرینات خوب و ایدهالي را پشــت سرگذاشتیم و از همه لحــاظ به مرز آمادگي مطلوب رســیدهایم. هر چند با توجه بــه ســرمایهگذاري تمام دنیا بــر روي تکوانــدو کار در پیکارهاي جهاني آسان نخواهد بود امــا به هــر ترتیــب تمام تالشــمان را اعمال ميکنیم تا در کــره بهترین نتیجه ممکن را بگیریم.»

مليپوش تکواندو کشورمان همچنین گفــت: «در دوره قبلي رقابتهاي جهان نیز در وزن 58 کیلوگرم مبــارزه کردم و در این دوره نیز در همین وزن مســابقه ميدهم. البتــه ابتدا اعالم کردم که وزنم را در سال 2017 تغییر ميدهــم ولي وقتــي دیدم 62 کیلو هســتم تصمیــم گرفتم در همان وزن 58 کیلوگرم به کارم ادامه دهم. تا المپیک 2020 در همین وزن مبارزه ميکنم و فکر ميکنــم باز هــم در 58 کیلو به نتایج خوبي دست پیدا کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.