نخستين مدال طال به نماینده چين رسيد

Iran Varzeshi - - ایـــــران -

رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني آسیا به طور رسمي از امروز براي تیم ایران شــروع خواهد شد. مسابقات وزنهبرداري جوانان جهان به میزباني توکیو ژاپن در حالي از روز گذشــته آغاز شد که نخستین مدال طالي این رقابتها در دسته 56 کیلوگرم به چین رسید.

در نخستین روز از رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان «وانگ» نماینده دسته 56 کیلوگرم کشور چین با مجموع 258 کیلوگرم به مدال طال دست یافت.

«الیگیا»از ویتنام با مجموع ۹42 کیلوگرم مدال نقره گرفت و ماشیکو از ژاپن با مجموع 244 کیلوگرم به نشان برنز رسید.

امروز یکشــنبه نیز از ساعت 13:30 این مسابقات ادامه خواهــد یافت و دو نماینده ایران به روي تخته خواهند رفت. مصطفي زارعي و حســین ســلطاني مليپوشــان دسته ۹6 کیلوگرم اولین وزنهبرداران کشــورمان هســتند که به روي تخته ميروند.

تیم ملي وزنهبرداري جوانان ایران در دوره گذشــته این رقابتها بهعنوان قهرماني دست پیدا کرده بود و امیدوار است که بتواند این موفقیت مهم را یک بار دیگر تکرار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.