برگزاري پيكارهاي كشتي پهلواني همزمان با انتخابي آزاد و فرنگي

Iran Varzeshi - - ایـــــران -

رقابتهــاي انتخابي تیم ملي کشــتي پهلواني، همــراه با ضرب و زنگ مرشد و همزمان با پیکارهاي کشتي آزاد و فرنگي برگزار ميشود. رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي کشــتي آزاد و فرنگي بزرگســاالن براي شــرکت در مسابقات جهاني فرانسه با حضور تمامي مدعیان روزهاي 15 و 16 تیرماه در ســالن 12 هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار ميشود. در کنار این مســابقات رقابتهاي تیم ملي کشتي پهلواني براي شرکت در مسابقات داخل سالن آســیا (ایندورگیم) در ترکمنســتان نیز همراه با ضرب و زنگ مرشد انجام خواهد شد تا عالقهمندان به ورزش ملي کشور ناظر این رقابتها نیز باشــند. تماشــاي رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي کشتي آزاد، فرنگي و پهلواني براي عالقهمندان به ورزش ملي کشور رایگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.