آماده باش در مادريد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سيد علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

كريســتيانو رونالدو تصميم گرفته از رئال مادريد برود و بنابراين تيم پايتخت اســپانيا به نوعي به حالت آمــاده باش درآمده و زنگ هشــدار را به صدا درآورده است.

ايــن بازيكن در حــال حاضر تيم ملــي پرتغال را همراهي ميكند و باشــگاه تمايلي نــدارد كه آينده او را تلفنــي حل و فصل كنــد و ترجيح ميدهد دو هفته صبر كند تا فينال جام كنفدراسيونها كه 9 تير برگزار ميشود، با او رودررو وارد مذاكره شود.

عالوه بر آن باشــگاه اميــدوار اســت رونالدو در مصاحبه ديگري شــركت نكند و همچنين در مدتي كه او در روســيه به ســر ميبرد، وضعيت آرامش و ثبات پيدا كند.

در حالي كه عوامــل متعددي وجود دارد كه روي تصميم رونالدو تاثير گذاشته، مهمترين دليلي كه باعث بروز اين دردسر براي رونالدو و هواداران رئال مادريد و خود باشگاه شده، مسالهاي است كه با مقامات مالياتي اســپانيا به وجود آمده؛ آنها مدعي شدهاند رونالدو در پرداخــت 14/7 ميليون يــورو ماليات تخلف كرده و از پرداخت آن سر باز زده است.

رئال مادريد بعد از انتشــار خبــر تخلف مالياتي و اقامه دعوي عليه او توسط دادستاني، از رونالدو حمايت كرد و به اين جهت خبر جمعه كه او ميخواهد از رئال برود همه را شوكه كرد بخصوص با توجه به اينكه قبال گفته بود دوست دارد تا 41 سالگي در رئال بماند.

از آنجا كه تصور ميشــود تصميــم رونالدو نهايي شــده، رئال مادريد اميدوار است بتواند اين بازيكن 32 ســاله را متقاعد كند كه در طول اين دو هفته نظرش را عوض كنــد هرچند به هيچ كس اجــازه نميدهند در برابر منافعشــان قرار گيرد زيرا ميتوانند بند فسخ قرارداد او را فعال كنند.

روزنامههــاي پرتغالي چند روز پيــش خبر دادند كه يك پيشــنهاد 180 ميليون يورويــي براي رونالدو وجود دارد هرچند هنوز توســط منابع رســمي تاييد نشده. گفته ميشــود منچستريونايتد و پاريسنژرمن دو مقصد احتمالي رونالدو خواهند بود در معاملهاي كه با مبلغ انتقال و دستمزد ساالنه او حدود 400 ميليون يورو براي تيم خريدار هزينه دارد.

رئال مادريــد با رونالدو يا بــدون او، در مذاكرات پيش رو بايد سناريوهاي متفاوتي را مد نظر قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.