بدون رونالدو، رئال چه شكلي ميشود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رئــال مادريد براي پيداكردن جانشــين كريستيانو رونالدو با مشكل مواجه ميشود اما آيا ميتواند بدون او يك تركيب قوي داشــته باشد؟ بدون رونالدو، رئال چه شكلي ميشود؟ يك هفته پيش تصور ميشد براي پاسخ دادن به اين ســوال وقت زيادي هســت اما حاال كه گفته ميشــود فوق ســتاره پرتغالي مايل به رفتن از برنابئو اســت، بايد هر چه زودتر به آن توجه كرد. اگرچه جانشيني رونالدو كه در كنار ليونل مسي از جمله بهترينهاي تاريخ فوتبال هســتند اگر بهترين نباشــند، بسيار سخت و تقريبا غيرممكن اســت اما شــايد پيداكردن تيم ديگري غيــر از رئال مادريد براي اين كار سختتر باشد.

بدون خرید جدید اساس تيم احتماال دست نميخورد چون مثلث خط مياني متشكل از توني كروس، لوكا مودريچ و كاســميرو همچنان بــه حمايت از مثلث هجومي و ايجــاد فرصتهاي فوقالعاده براي آنها ادامه ميدهند. در خط حمله، كريم بنزما جايگاه باثبات تري پيدا ميكند. با وجود ترديدهايي كه درباره نقشش در اين تيم مطرح بــود اما بهعنوان مهاجم نــوك عملكرد خوبي در اين فصل داشت. ايســكو هم كه در غياب گرت بيل مصدوم در تركيب رئال مادريد قرار گرفت، همه را با بازيهاي خوبش كنار رونالدو و بنزمــا تحت تاثير قــرار داد. رونالدو هم كه در اين فصل بيشــتر در محوطه جريمه حريف درگير بود تا كنارهها، ميتواند جاي خودش را به بيل بدهد. حداقل اينطوري مشــكل ايسكو حل ميشــود كه به خاطــر بازيهاي خوبش نميدانستند چطور او را بيرون بگذارند.

درباره اينكه چه كســي از بيرون باشگاه ميتواند جــاي رونالدو را بگيــرد، گزينههاي بيشــماري وجــود دارد. پولي كــه مادريد از ترانســفر رونالدو بــه دســت ميآورد-گفته ميشــود يك ميليارد يورو است- و همچنين آزادشــدن از پرداخت دســتمزد رونالدو رقم بزرگي اســت و هر كسي را كه باشگاه انتخاب كند، براي آمدن وسوسه ميكند.

اما يك آپشــن ميتواند پديده فرانسوي موناكــو، كيليان امباپه باشــد. آيا اگر او جاي رونالــدو را بگيرد، بيــل يا ايســكو دوباره به نيمكت بر ميگردند؟

با خرید جدید باز هم اســتخوانبندي بعــد از يك فصل فوقالعــاده به هم نميخورد و ســرعت امباپه ميتواند به اشــكال مختلف مورد استفاده قرار بگيرد. اگر مطابقت عيني در كار باشد، سرعت ستاره فرانسوي به جاي رونالدو به كار ميرود و آن وقت اســت كه آينده ايسكو كه در فصل 2016-2017 درخشيد، مبهم ميشود.

اين اســپانيايي ميتواند پشت سر بنزما و امباپه يــا حتي بيل بازي كنــد با توجه به گزينههاي مختلفي كه زينالدين زيدان براي اســتفاده از تاكتيكهاي متنوعش در اختيار دارد. جدايــي معلق رونالدو از رئال ســواالت زيادي را مطرح ميكند اما مهمترين سوال اين است كه رئال چطور ميتواند جاي گلزنيهاي او را پــر كند. آيا زيــدان ميتواند فكري براي جانشينی بهترين گلزن تاريخ باشگاه كند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.