سوپرماركت رم

باشگاهي كه ستارگانش را ميفروشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - ادو دالمونته ‪Edo Dalmonte‬

رم در تابســتان گذشــته بــود كه ميرالــم پيانيچ را به يوونتوس واگذار كرد. پنجــره نقــل و انتقاالت در اين ســالها بــراي طرفداران رم دردناك بوده اســت. هرچند كه آمريكاييها شــش سال پيش رم را خريدند اما اين باشگاه از آن هنگام تاكنــون، تقريبا هر ســال يــك بازيكن بزرگش را فروخته است.

فروش پيانيچ نشان از روند رم داشت. ساخت ورزشگاه جديد رم (و درآمد باالي باشگاه از آن) سرابي بيش نيست و جيمز پالوتــا، رييس باشــگاه ميخواهد كه رم خرج خــودش را درآورد. به همين دليل بود كه پيانيچ را در 15 دقيقه فروختند.

هرچند كه پنجــره انتقاالت تازه باز شــده اما همين حاال هــم خبر از جدايي قريبالوقــوع محمــد صــالح و آنتونيــو روديگر ميرســد. ليورپــول تنها به دليل قيمــت صالح تاكنون او را نخريده و اينتر بهشدت به دنبال روديگر است.

طرفــداران البته با آمــدن مونچي، ســتاره نقل و انتقاالت ســويا به باشگاه خوشــحال شــدند امــا او هــم راه والتر ساباتيني، مدير ورزشــي سابق باشگاه را خواهد پيمــود، يعني جذب بازيكناني كه استعدادشان كشف نشده، و فروش آنها با قيمتي باالتر.

نمونــهاي عالــي در ايــن زمينــه ماركينيوش اســت كه بــا قيمت 7/2 ميليون يــورو در ســال 2012 خريداري شــد و او را دو سال بعــد با قيمــت 31/4 ميليون يــورو به پــاري ســنژرمن فروختند.

مثال ديگر خريد آليسون (مليپــوش برزيلــي) و لــوكاژ اسكروپسكي است. اسكروپسكي كه فصل گذشته به امپولي قرض داده شــد، در ده بازي كلينشيت كرد كه براي يك تيم ســقوطكرده، آماري عالي به شــمار ميرود. اين دو نفر جانشــينان خوبي براي وويچيخ شزني خواهند بــود كه دســتمزدش 3 ميليون يورو در سال است.

مونچي گفتــه كه رم ســوپرماركت نيســت اما تاريخ نشان ميدهد كه رم در واقع باشگاهي فروشنده بوده است.

خريــد هكتور مورنــو، بازيكن خوب مكزيكي (با قيمت تنها 5/7 ميليون يورو) ميتواند نشــان خوبي براي رم باشد اما با حضور اين مدافــع مياني، از ميان روديگر و كاستاس مانوالس (كه باشگاههاي ليگ برتــري او را ميخواهند)، احتماال يكي از رم خواهد رفت.

از دست دادن هر كدام از اين دو نفر ضربه ســختي به رم خواهد بود. مانوالس در رم تبديل به يكــي از بهترين مدافعان اروپا شده و روديگر حتي با وجود بازگشت از جراحــی رباط صليبــي، عملكرد خوبي حتي در پســت مدافع كناري داشت و در دفاع مياني هم عالي كار كرد.

رم به اين معروف اســت كه مدافعان ارزانقيمــت را ميخرد و آنهــا را تبديل بــه بازيكنانــي بزرگ ميكنــد اما در هر حال اين باشــگاه هميشــه جواهراتش را ميفروشــد و نميتواند اســتمرار داشته باشــد و يوونتوس را بر سر فتح اسكودتو به چالش بكشد.

مونچــي هــم در ســويا كار ميكرد كه هرگز براي قهرماني در ليگ اســپانيا نجنگيــد و طرفداران رم هــم اصال انتظار ندارند كه تيمشــان اين فصل مدعي فتح سري آ باشد.

رم البتــه در نگــه داشــتن كويــن اســتروتمن موفــق عمــل كــرده و راجا نايينگــوالن هم احتماال خواهــد ماند اما آنها احتياج به خريدهاي بزرگ دارند.

ناپولي بازيكنان بزرگش را از دســت نميدهد (مگر فــوزي غالم را) و رقابت با اين تيم بر سر دومي هم دشوار ميشود.

پالوتا شــش سال اســت كه رييس رم اســت و هنوز دارد تالش ميكند بين نيازهــاي باشــگاه و روياهــاي طرفداران تعادل برقرار كند. اين كار آساني نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.