هرتابرلين: ما تو را مثل پسرمان دوست داريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اعالم كريستيانو رونالدو براي جدايي از رئــال مادريد شــايعات زيادي از عالقه تيمهاي مختلف را به وجود آورده هرچند برخي از آنها با شوخ طبعي همراه است.

باشگاه هرتابرلين خودش را بهعنوان يكي از تيمهايي كه خواهان جذب رونالدو است مطرح كرده و در توييتر خود نوشته: «رونالدو ميخواهــد از رئال مادريد برود. پــاي پول در ميان نيســت بلكه به دنبال يك مبارزه بزرگ است و برلين تو را مثل پسر خودش دوست دارد. عالقهاي داري، كريستيانو؟ » هرتا چند هفته قبل بعد از اينكه مشــخص شــد زالتان ابراهيموويچ قــراردادش با منچســتريونايتد را تمديد نميكند هم چنين پيشنهادي داد.

رونالدو در هرتا اين شانس را دارد كه در رقابتهاي اروپايي فصل آينده فوتبال بــه كارش ادامه دهد چــون تيم پايتخت آلمان در اين فصل ششــم شده و توانسته سهميه ليگ اروپا را بگيرد.

در حالــي كه رونالدو ممكن اســت به هرتا برود اما برخي باشــگاههاي ديگر براي خود شانســي براي به دست آوردن اين بازيكن 32 ســاله قايل نيستند البته باز هم با شــوخ طبعي. بولتــون واندررز كه تازگي به دســته دوم فوتبال انگليس يا همان چمپيونشــيپ صعــود كرده در پاسخ به درخواست يك هوادار كه خواهان جذب رونالدو شــده، اينطور نوشــته: «ما تاييد ميكنيم كــه مذاكراتي براي جذب كريستيانو رونالدو نخواهيم داشت به اين ترتيب امــكان ندارد كــه مثل جي جي اوكاچا، يوري ژوركائف و نيكال آنلكا، او هم به استاديوم ماكرون بيايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.