رئال از همه باالتر است حتي رونالدو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - ‪Jose Felix Diaz‬

داســتان جديدي نيســت اما اين بار رئال مادريد شــگفت زده شده از اينكه در اوج موفقيت و شادي، كريســتيانو رونالدو تصميم يكجانبه خود بــراي جدايي از اين تيم را علني كرده. او از اين جهت مسووليت دارد كه باشــگاه را ناراحت كــرده و رفتار منصفانهاي در قبال آنها نداشته.

رونالدو ميخواهد از تيمي برود كه سه قهرماني اروپا را به همراهش به دست آورده و به او اجازه داده تا در موضعي برابر با ليونل مســي رقابت كند؛ ديگر فوق ســتارهاي كه مثل رونالدو به دنبال رســيدن به بهترين و باارزشترين عنوانها اســت. اين پرتغالي در ســال 2009 كه به رئال آمد بازيكن بسيار بزرگي بــود اما يك بار ديگر باشــگاه را در وضعيت بغرنجي قرار داده چه به تيم ديگري فروخته شود و چه با ترتيب دادن يك قرارداد جديد كه بار ديگر او را به همه خواستههايش برساند، غائله ختم به خير شود.

رئــال با فاصلــه زيــاد از رونالدو و هر بازيكن ديگري باالتر اســت. اگر برود همه چيز روند عادي خود را طي خواهد كرد. در مادريــد براي اين لحظه آمادگي الزم وجود دارد و قطعا كار باشــگاه به آخر نميرســد. برنامههايي در دســت است كه اگر رونالدو تصميم عجوالنه خــود را عملي كند، روند سريعتري پيدا ميكند.

در ســالهاي اخير، فلورنتينو پرس و خوسه آنخل سانچس، رييس و مدير اجرايي رئال مادريد، نهايت تالش خود را براي اين بازيكن كردهاند. هيچ نكته جزيي از ديدشان پنهان نبوده و حتي چند روز پيش باشــگاه در بيانيــه عمومي خــودش را كنار رونالدو در موضوعــي كامال شــخصي مثل ماليات قرار داده. يا اينكه ســالها پيش با استخدام بهترين مشــاور خواست وضعيت او را سر و سامان ببخشــد چون مورينيو و مشاورانش توصيه كرده بودند.

اگر رونالدو بخواهد برود، باشگاه مجبور ميشــود تالش كند نظر او را عوض كند اما اگر به دنبال به دســت آوردن شرايط بهتر قرارداد اســت تا بتواند بار جريمه مالياتي را به دوش باشــگاه بيندازد، واقعيت اين است كه مقامات باشگاه نبايد تسليم شوند. رئال مادريــد باالتر از همه اســت چه آنهايي كه لباس باشــگاه را به تن ميكنند چه آنهايي كه كراوات ميزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.