رونالدو دو ماه قبل تصميم به جدايي گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتيانو رونالــدو دو مــاه قبل تصميمــش براي جدايــي از رئال مادريد را گرفتــه بود. او گله و شــكايت خود را به مدير برنامــه هايش، ژرژ مندز و حلقه دوســتان نزديك خــود كرده بــود. اين بازيكن احســاس ميكند كــه در جريان پرونده تخلف مالياتي كه از سوي مقامات اسپانيايي مطرح شــده با بيعدالتي و به شكلي ناپسند با او برخورد شده زيرا تمام جزييات آن در روزنامههاي اســپانيايي و بينالمللي منتشر شده است.

كريســتيانو به نزديــكان خود گفته و توضيح داده كــه هرگز قصد فريبكاري در پرداخت ماليــات و برخورد با مقامات ماليات اســپانيايي را نداشــته و به تمام مشاوران مالي و وكالي خود دستور داده در مورد او قانون را مو به مو اجرا كنند.

مشاوران حقوقي رونالدو توانستهاند او را آرام كنند و توضيح بدهند كه موضوع، فقط تغييراتي بوده كه در سازمان ماليات اسپانيا درباره شرايط اخذ ماليات بر روي حق تصوير ورزشكاران ايجاد شده اما او به خاطر موج انتقاداتي كه وارد شــده و اين پرونده را با پرونده ليونل مســي كه اخيرا دادگاه او را بــه 21 مــاه حبس به خاطر جرايم مالياتي محكوم كرده، مقايسه كرده اند، عصباني شده. آنطور كه آبوال گزارش داده انتشار اين خبر كاسه صبر او را لبريز كرده و حاال ترجيح ميدهد به تهديدش براي جدايي از رئال جامه عمل بپوشاند.

وضعيــت كمي پيچيده شــد و ژرژ منــدز به او توصيه كرد تــا قبل از فينال ليــگ قهرمانان در كارديــف هيچ حرفي نزند تا تيم را در آســتانه اين بازي بسيار مهم به هم نريزد. حتي گزارش شده خود مندز چند ساعت قبل از فينال، با مديران پاري سن ژرمن مذاكره كرده است.

اما اتهام اخير از سوي مقامات مالياتي اســپانيا كه مدعي بودنــد اين بازيكن در چهار ســال مالي 2011-2014 ماليات درآمــد حق تصوير خود بــه مبلغ 14/7 ميليون يورو را پرداخت نكرده، رونالدو را بيش از پيش عصباني كرده. رئال مادريد همــه چيز را درباره اين موضوع ميداند و اميدوار است كريستيانو بعد از اينكه تيم ملــي پرتغال را در جام كنفدراســيونها همراهي كرد و به تعطيالت رفت، آرامش خود را باز يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.