اسپورتينگ ليسبون: به خانه برگرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اينكه كريســتيانو رونالدو ميخواهد از رئــال مادريد برود خيليهــا در اروپا و جهــان را به طمع انداختــه كه اين فوق ســتاره فوتبــال را به خدمــت بگيرند از جمله اسپورتينگ ليسبون كه براي او اين فرصت را فراهم كرد كه نخســتين بار در فوتبال حرفهاي مطرح شود.

باشــگاه پايتخت پرتغــال در اكانت توييتــر خود از بازگشــت ســتارهاش به خانه اســتقبال كرده. در توييتي كه روي حساب باشــگاه منتشر شده و يك عكس با آن پيراهن سبز مشــهور با شماره 7 و نام رونالدو رويش آن را همراهي ميكند، آمده: «يك پسر خوب به خانه بر ميگردد. آيا دير كرده اي؟ »

دعــوت به بــازي در ليــگ پرتغال البته شــايد خيلي محتمل نباشد و مورد پذيرش قرار نگيرد چون تصور ميشــود منچستريونايتد و پاريسنژرمن تيمهايي هســتند كه شانس به دســت آوردن اين سوپراستار 32 ســاله را داشته باشند كه يك فصل فوقالعاده ديگر را سپري كرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.