پیشنهادپاریس به پپه مشابه پیشنهاد رئال مادرید

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پپه، مدافع مياني پرتغالي پيشين كهكشــانيها از پاريسيها پيشنهادی دريافت كرده كه ممكن اســت نظر او را جلب نكند.

به گزارش نشــريه آ.اس، پپه در پايان فصل اخير در نتيجه عدم توافق با رئال مادريد براي عقد قرارداد جديد از اين تيم جدا شــد به اميد اينكه در تيمي ديگر به خواســتهاش برسد اما هنوز تيمي به او پيشنهاد مطلوبش را ارائه نكرده است.

تــا االن بــه نظر ميرســد كه پاريسنژرمن تنها تيم اروپايي بزرگ خواهان عقد قرارداد با پپه اســت اما پيشنهادي كه اين تيم به او ارائه كرده با پيشنهاد رئال تفاوت زيادي ندارد.

دليــل به توافق نرســيدن پپه با رئال مادريد بر سر مدت قرارداد جديد بــود چرا كه او خواهــان عقد قرارداد دوســاله بود در حالي كه رئال حاضر نشد بيش از يك سال قرارداد ببندد.

حــاال طبق ادعاي نشــريه اكيپ فرانســه، پاريســنژرمن هــم كم و بيش همان پيشــنهاد را بــه پپه ارائه كرده و تنها تفاوتش در اين اســت كه در صورت محقق شــدن يكســري از اهداف باشــگاه، قرارداد او براي سال دوم ممكن اســت تمديد شود و اين چيزي نبوده كه اين بازيكن 34 ساله ميخواست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.