امباپه: تصور نميكردم به اين سرعت مشهور شوم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فصــل 2016-2017 يادآور خاطــرات بســياري خواهــد بود، مانند پديده شــدن كيليان امباپه. خود اين بازيكــن گفته كه باورش نميشــود اوضاع تا اين حد سريع برايش پيش رفته باشد.

ايــن مهاجــم موناكــو را باشگاههاي بســياري ميخواهند. او كه در مراســمي خيريه به سود كودكان معلول حضور داشت گفته است: «من هميشه روياپردازيهاي بســياري داشتم، از همان زمان كه كودك بــودم و نميگويم كه هرگز به اين همه شــهرت فكر نكردهام. من اميدوار بودم كه زود به موفقيت برسم اما تصورش را نميكردم كه همه چيز تا اين حد ســريع پيش برود.»

او البتــه ميگويــد كــه اين موضــوع تصادفي نبوده و تمرينات مداوم او باعث اين رشد شده است: «من هميشه به خود باور داشتهام اما باور داشــتن كافي نيست. شما بايد ســخت تالش كنيد و هميشه به آنهايــي كه اطرافتان هســتند احترام بگذاريد.»

امباپــه درباره حضــورش در مراســم خيريه گفت: «اين كاري اســت كه مطابــق ارزشهاي من و ارزشهــاي خانوادهام اســت. ما ميخواهيــم همه چيز را با ديگران به اشتراك بگذاريم و متحد باشيم. مردم تنها موفقيت، ماشــينهاي تجملــي و پــول را ميبيننــد اما ورزشكاران تالش ميكنند كارهايي هم براي جامعه انجام دهند. ما اين كارهــا را ميكنيم چون دوســت داريم و چــون ميتوانيم ديگران را خوشحال كنيم. ما متعهد هستيم كه نقش خــود را در اين ميان ايفا كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.