حمايت والتر زنگا از دوناروما

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

والتر زنگا، دروازهبان سابق و اسطوره باشــگاه اينتر از جان لوييجي دوناروما، دروازهبان ميالن كه گفته ميشود قصد دارد روسونري را ترك كند دفاع كرد.

زنــگا كــه 20 ســال از دوران بازيگــرياش را در اينتــر ســپري كرد درباره امتنــاع دوناروماي 18 ســاله از تمديد قــراردادش با ميالن، گفت: «بين مــن و دوناروما وجوه اشــتراك زيادي وجود دارد.

هر دوي ما كارمان را از رده جوانان آغاز كرديــم و در حالي كه خيلي جوان بوديــم اوج گرفتيــم. او حتي از من هم جوانتــر بود كه معروف شــد. آيا او بايد به خاطر تصميمي كه گرفته به كســي توضيح دهد؟ خير. چــرا بايد اين كار را انجام دهد. او يك بازيكن حرفهاي است و حق تصميمگيري و انتخاب دارد. االن ديگر اينطور نيســت كه فقــط بازيكن خودش را وقف باشگاه كند. آيا باشگاهها نبايــد دين خــود را بهعنــوان مثال به بازيكناني مانند دلپيرو، مالديني و حتي زنگا ادا كنند؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.