كونته از وضعيتش در چلسي راضي است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در واكنــش به گزارش اخير شــبكه اسكاي اســپورت ايتاليا در خصوص بروز اختالفات ميان آنتونيو كونته، ســرمربي چلســي با مديران اين باشــگاه بر ســر عدم ســرمايهگذاري كافي بــراي خريد بازيكنان جديــد و احتمال قطع همكاري طرفيــن در آينــدهاي نزديــك، اكنون رســانههاي بريتانيايي گــزارش كردهاند كه باشگاه چلسي اطمينان دارد سرمربي ايتاليايــياش از وضعيــت خــود در اين باشگاه راضي است.

شبكه اســكاي انگليس تأكيد كرده است كه كونته خودش را به چلسي متعهد ميداند و طبق برنامه فعاليتهايش را در اردوي تابستاني پيش فصل آبيهاي لندن انجام خواهد داد.

اين شبكه همچنين اعالم كرده است كــه مايكل امنالو، مديــر اجرايي و مارينا گرانوســكايا، مدير ورزشي باشگاه چلسي هر دو در مورد اهداف مورد نظر كونته در بازار نقل و انتقاالت توجيه شدهاند و براي جذب آنها دست به كار خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.