رونالدو: تصميمم را گرفتهام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جهان فوتبال دچار شــوك بزرگي شده، چون كريســتيانو رونالدو قصد جدايي از رئال مادريد را دارد.

اين شوك به روسيه هم رسيده، جايي كــه تيم ملــي پرتغال خود را بــراي حضور در جام كنفدراســيونها آماده ميكند. فوق ســتاره پرتغالــي به هــم تيميهايش گفته تصميم او نهايي شــده و قطعــا از پايتخت اســپانيا ميرود. روزنامه ماركا از قول دارنده چهار توپ طال نوشــت: «من از رئال مادريد ميروم. تصميمــم را گرفته ام. هيچ تغييري در آن نميدهم.»

نكته ديگري كه براي بازيكنان حاضر در اردوي پرتغال شــگفت انگيز بود اينكه روزنامه آبــوال چنــد روز پيــش خبر اول خــود را به رونالدو اختصاص داده بود و اينكه در تابستان پيشــنهادي 180 ميليون يورويي براي انتقال اين بازيكن 32 ساله ارائه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.