ماروتا:‌پيشنهاد‌بزرگ‌چلسي‌براي‌ساندرو‌را‌رد‌كرديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جوزپــه ماروتا، مديــر يوونتوس گفت كه اين باشــگاه پيشنهاد بسيار باالي چلســي(55 ميليون پوند) براي خريد الكس ساندرو را رد كرده است. چلسي اين مدافع كناري برزيلي را زير نظر داشــت. او در فصل گذشته ليگ قهرمانان سه گل زد و پنج گل ساخت و با يووه به فينال اين رقابتها رسيد.

ماروتا گفت: «چلســي پيشنهاد بسيار بزرگي براي الكس ساندرو ارائه كرد. ما گفتيم نه اما امروز سرنوشــت بازيكنان ديگر در دســتان خودشــان بار در فينال ليگ قهرمانان شكست خورده كــه جديدترين آنها در همين ماه برابر رئال مادريد بود.

آلــوز گفته اســت: «بوفــون بازيكن حرفهاي تمامعياري اســت. در نهايت ليگ قهرمانــان هم يك دســتاورد اســت. فكر نميكنم او چون ليــگ قهرمانان را نبرده، بازيكني تاريخي نشــود. او اســطوره است چــون آمار اين را نشــان ميدهــد. بوفون هميشه بوفون باقي خواهد ماند.»

از آلوز درباره شكســت كارديف سوال شــد و او گفت كه رئال شايســته پيروزي است.»

خبرهــاي بســياري از عالقــه يوونتوس به خريد داگالس كاستا، بال بايرن مونيخ به گوش ميرسد و ماروتا گفته كه ايــن بازيكن زيــر نظر آنها اســت: «به لطف بايرن، با ايجنتهاي اين بازيكن تماس گرفتيم. قيمت او در حدي است كه بتوانيم بر سرش توافق كنيم.»

گفته ميشــود يوونتوس آندرس اينيســتا را ميخواهد امــا ماروتا نظر ديگري دارد: «ايــن انتقال امكانپذير بود: «رئــال مادريد حقش بــود كه پيروز شــود. ما خوب نبوديم. در نهايت مســابقه بازتابي از همه چيز اســت. ما شايسته فتح ليگ قهرمانان نبوديم ولــي آنها بودند. در چنين ديدارهايي جزييات مهم است. براي مثال، آنها وقت بيشتري را كنار خانوادهشان گذراندنــد. ايــن تفاوت را رقــم ميزند. ما قهرمان ليگ شديم اما ليگ ايتاليا متفاوت با ليگ قهرمانان است. ما به نقطهاي رسيديم كه كار بيشتري نميتوانستيم انجام دهيم. مــا آن كاري كــه بايد انجــام ميداديم تا قهرمان شويم را انجام نداديم.» نيست.»

ايگلي تاره، مدير ورزشــي التزيو گفته بود يووه بدون اجازه اين باشگاه با كيتــا بالــده ديائو تمــاس گرفته اســت. كلوديو لوتيتــو، رييس التزيو هــم گفت كــه ماروتــا از اين جهت عذرخواهي كرده است. ماروتا ميگويد: «حرفهايي را خواندم كه قطعا لوتيتو نزده، چون اين حرفها چرند اســت. من قواعد را ميدانم و قطعا به ســراغ بازيكني نرفتهام كه متعلق به باشــگاه ديگري است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.