آلوز: نيمار بهترين برزيلي است كه ديدهام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دنــي آلــوز بــه ســتايش از نيمــار، همبــازياش در تيــم ملــي برزيــل و جيانلوييجي بوفون، همباشــگاهياش در يوونتوس پرداخته اســت. او همچنين گفته كه ليونل مسي را بازيكني بهتر از كريستيانو رونالدو ميداند.

آلوز سه سال را كنار نيمار در بارسلونا گذراند و ســپس در تابســتان گذشــته به يوونتوس پيوســت. او خاطــرات خوبي از هموطنــش دارد و گفتــه كــه روزي توپ طــال را خواهد برد. اين در حالي اســت كه مدتهاست توپ طال در سيطره ليونل مسي و كريستيانو رونالدو است.

آلوز ميگويد: «نيمــار بهترين بازيكن برزيلي اســت كه تاكنون ديدهام. اين البته نظر من اســت. براي من نيمار با بقيه فرق دارد. او كيفيــت فوقالعــادهاي دارد و از موهبتي الهي برخوردار اســت. دير نيست روزي كه او يك توپ طال را ببرد.»

آلــوز همچنين گفته كه مســي نابغه اســت و به مقايســه همتيمي ســابقش و رونالــدو پرداخته اســت: «اوضاع آنطور كه به نظر ميرسد نيســت. من نميخواهم از ارزشهــاي رونالدو كم كنم اما مســي اثر بيشتري بر بازي ميگذارد.»

آلــوز همچنين گفته كــه بوفون براي اينكه اســطوره بماند نيازي بــه فتح ليگ قهرمانان ندارد. بوفون تقريبا تمامي عناوين باشــگاهي و ملي را فتح كرده است اما سه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.