بيرهوف: هدف اصلي ما، پرورش بازيكنان آلمان است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آلمــان در جــام كنفدراســيونها چنــدان به دنبــال قهرمانــي نيســت و بيشــتر در انديشــه پرورش بازيكنان جوان اســت. اوليور بيرهــوف، مدير تيــم آلمان ميگويــد كه اين تيم در جام كنفدراســيونها نيمنگاهــي بــه قهرماني در جــام جهاني 2018 دارد.

آلمان عمال بــا تيم دوم خود در اين مسابقات شركت كرده است. بيرهوف ميگويد: «از نظر ورزشي، اين مسابقات مهم اســت و جايي است كه ميتوانيم خــود را برابر ديگر تيمهــا بســنجيم. مهمترين نكتــه براي ما اين اســت كه بازيكنان پرورش پيدا كنند.»

او گفت كه دوســت دارد تيم جوان آلمان رشــد كند و بازيكنان بسياري را براي جام جهانــي معرفي كنــد. آلمان قصــد دارد در جــام جهاني ،2018 از عنــوان قهرمانــي خود دفاع كند.

يوآخيم لوو، مربي آلمان به چندين بازيكــن از جمله مانوئل نوير، مســعود اوزيل، ماركو رويس و متس هوملس اســتراحت داده تا براي جام جهاني آماده باشند. او چندين بازيكن جديد را به تيم دعوت كرده است. بيرهوف ميگويد: «اين مســابقات براي پرورش بازيكنان بينهايت ارزشــمند اســت. مــا نماينــده فوتبال آلمان هســتيم. اين تيم فقط بازيكنان قهرمان جام جهاني نيست، بلكه بازيكنان ديگري هــم در آن هســتند كــه از جــام جهانــي پيش بــه اين ســو به تيم اضافه شدهاند. ما ميخواهيــم عملكــرد خوبي داشته باشــيم. اولويت اصلي تيم، پرورش بازيكنان است و اولويت بعدي، قهرماني در اين مسابقات.»

آلمــان اولين بــازياش در ايــن رقابتها را فردا، برابر اســتراليا انجام ميدهد. آنها با كامرون (قهرمــان آفريقا)، اســتراليا (قهرمان آســيا) و شــيلي (قهرمــان آمريكاي جنوبــي) در يك گــروه قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.