والورده:‌مسي‌من‌را‌غافلگير‌مي‌كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ارنستو والورده گفته كه خوشحال است مربي ليونل مسي خواهد بود. او به عكســي از ليونل مســي در شب بازگشت تاريخي برابر پاري سنژرمن اشــاره كرده و گفته اين عكس بسيار عالي است.

والــورده كــه خودش عكاســي حرفهاي اســت، پس از چهار ســال حضــور در اتلتيــك بيلبائــو راهي بارسلونا شده و اكنون خوشحال است كه هدايت يكي از بزرگترين بازيكنان جهان را به دســت ميگيــرد: «اين عكســي ارزشــمند براي مسي است. دستان او در فرمي عالي قرار دارد.

زمانبنــدي عكس هم فوقالعاده اســت و تصوير در انتهاي شبي بزرگ گرفته شــده. مســي هر روز شما را غافلگير ميكند.

او بهتريــن بازيكــن دنياســت و مــن از كار بــا او ذوقزدهام. او يك روز كاري فوقالعــاده انجام ميدهد و روز بعد حس ميكنيد ديگر بيشــتر از آن نميتوانــد كاري انجام دهد اما او عملكــردش را بهتر ميكند و مرتبا بهتر ميشود. زماني كه كسي بهترين عملكردش را تكرار ميكند، لحظهاي ميرســد كه فكر ميكنيــد كارهاي او ديگر تكرار نخواهد شــد اما مسي اينگونه نيست و بهتر و بهتر ميشود.»

مســي هم گفته كه خوشــحال اســت با والــورده كار خواهد كرد. او البته گفته كه اين مربي را هنوز خيلي خوب نميشناسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.