مگویان شاكي جدید استقالل در فیفا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سكوت منصوريان نشان ميدهد که او در انتظار مشخص شدن وضعيت پژمان منتظري است تا رسما اعالم کند که مگويان را نميخواهد اما اگر باشگاه استقالل نخواهد با اين مدافع ادامه دهد متحمل ضرر بسياري خواهد شد چون به گفته اختر، باشگاه استقالل 3 فصل بدهي به مگويان دارد.

اســتقالل بدهي زيادي بــه مگويان دارد و اگــر تكليف اين بازيكن را مشــخص نكند شــايد اين مدافع هم به صف شــاکيان اين باشــگاه در فيفا ملحق شــود. تــا االن تنور داغ اســت و مگويان از باشــگاههاي ديگر پيشــنهادهاي خوبي دريافت کرده باشــگاه اســتقالل هــم رضايتنامه اين بازيكن را صادر کند. البته در ازاي چشمپوشــي از مطالبات ســالهاي گذشــته وگرنه ماجراي مگويان با آبيها ميشــود مثل داســتان ســاموئل، پروپژيچ و عادل شــيحي که دردســرهاي بســياري را براي اين باشــگاه به وجود آورد. باشــگاه اســتقالل که اين روزها فكرش جــذب بازيكنان جديد اســت و از بازيكناني که خــود در اختيار دارد عميقا غافل شــده بايد هر چه زودتر تكليف اين مدافع را مشــخص کند تــا کار بيخ پيدا نكند.

به احتمال فراوان هراير مگويان به زودي در صف جدا شدههاي استقالل قرار ميگيرد. مدافعي كه ظاهرا منصوريان عالقه آنچناني به حفظ او ندارد. از سويي بازگشت منتظري نيز تعدد مدافعان را افزايش خواهد داد و به طور طبيعي يكي از مدافعان اســتقالل بايد بارش را ببندد.

منصوريان پس از بررسيهايي كه انجام داده ظاهرا به اين نتيجه رســيده كه از ميان مردان ايــن خط يكي را كنار بگذارد. رفتاري كه او طي 15 روز اخير با مگويان داشته نشان ميدهد كه شايد مدافع مازاد او هراير مگويان باشد. بازيكني كه در فصل شانزدهم عملكرد خوبي داشــت و حتي در بســياري از بازيها در پستهاي غيرتخصصي دفاع راست و چپ هم به ميــدان رفت. طبق گفته ادموند اختر، مديربرنامههاي بازيكن ارمني، منصوريان دو هفته اســت كه هيچ پاســخي درباره آينده مگويان نداده.

اختــر در اين بــاره به ايران ورزشــي ميگويــد: «طي ايــن مدت با آقــاي فريبا، خرمــگاه و توفيقي دربــاره وضعيت مگويان حرف زدم اما آنهــا تصميمگيري را به عهده آقاي منصوريان گذاشــتهاند كه ايشــان هم پاســخي نداده. اگر منصوريان زودتر تكليف مگويــان را مشــخص كند ايــن بازيكن هم ميتواند براي آينــدهاش برنامهريزي بهتري داشته باشد. در شــرايط فعلي نميدانيم كه باشگاه اســتقالل مگويان را ميخواهد يا اين بازيكن بايد جدا شــود. اين بالتكليفي به نفع دو طرف نيست.»

ســكوت منصوريان نشــان ميدهد كه او در انتظار مشــخص شــدن وضعيت پژمان منتظري است تا رسما اعالم كند كه مگويان را نميخواهد اما اگر باشگاه استقالل نخواهد با اين مدافع ادامه دهد متحمل ضرر بسياري خواهد شــد چون بــه گفته اختر، باشــگاه استقالل 3 فصل بدهي به مگويان دارد.

در اين باره اختر شفافســازي كرده كه بســيار جالب توجه اســت: «بله، اين بدهي صحت دارد. باشــگاه استقالل 3 فصل پي در پي اســت كه پرداختي منظمي به اين بازيكن نداشــته اســت. نه تنها مگويان بلكه بازيكنان ديگري هم هســتند كه اگر شما از آنها درباره بدهيهايشــان سوال بپرســيد به سرنخهايي ميرسيد. البته من با ديگر بازيكنان كاري ندارم و فقط بايــد درباره مگويان حرف بزنم. مگويان االن در تمرينهاي تيم ملي ارمنســتان است و اگر بخواهد از اســتقالل جدا شود بايد تمام مطالباتش پرداخت شود.»

از اختر پرسيديم كه احتمال دارد مگويان هم مانند ديگر بازيكنان خارجي اســتقالل كه به فيفا شــكايت كردند و دردسرهاي زيادي را براي اين باشــگاه به وجود آوردند، اين بازيكن هم به فيفا برود و از اســتقالل شــكايت كند؟ اختر توضيحات مهمــي ميدهد: «ببينيد، من شخصا حافظ منافع باشــگاه استقالل هستم و دوست دارم به استقالل كمك كنم چون خودم اســتقاللي هســتم اما مگويان بازيكن خارجي است و اگر فردا پايش را از ايران بيرون بگذارد من ديگر نميتوانم جلوي او را بگيرم.

من تا وقتي ميتوانم نظر مگويان را عوض كنم كه او ايران باشــد اما خودتان كه ميدانيد بازيكنان خارجي وقتي از طرف باشــگاه متضرر شــوند بالفاصله بــه فيفا شــكايت ميكنند و حقوقشــان را از آن طريق ميگيرند. مطمئنا من هم ديگر نميتوانم براي باشــگاه استقالل كاری بكنم و بهتر اســت كه تــا قبل از اينكه كار به اينجا برسد مســووالن باشگاه استقالل با مگويان نشست بگذارند و تكليف بدهيهايي كــه از 3 فصل پيش تا به امــروز باقي مانده را مشــخص كنند. اينطوري مگويــان هم به فيفا شــكايت نميكند و موضوع همين جا ختم به خير ميشود.»

اما نظر مگويان درباره ماندن در اســتقالل چيســت؟ آيا او دوســت دارد از استقالل جدا شــود؟ اختر در اين باره هــم حرفهايي دارد: «اگر منصوريان به مگويان اعتقاد نداشته باشد بهتر اســت كه همين امروز اعالم شــود. بدون شــك وقتي مربي به يك بازيكن اعتقاد ندارد بهترين راه جدايي اســت. مگويان هم بازيكني است كه در تيم ملي ارمنستان بازي ميكند و شــرايط فني خوبي دارد. بدون شك او خواهان خواهد داشت و من از مسووالن باشگاه استقالل ميخواهم براي روشــن شدن وضعيت مگويان تاخير نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.