شگفتی سال: قیمت رضایتنامه شجاعیان!

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مسووالن باشــگاه استقالل پس از جدايــي كاوه رضايــي براي اينكه از زير فشــار انتقادهاي هواداران اين تيم بيــرون بيايند، ســراغ داريوش شــجاعيان، هافبك گسترش فوالد تبريــز رفتهاند، بازيكني كه دو فصل ديگــر با تيمش قــرارداد دارد. طبق اعالم هوشنگ نصيرزاده، مديرعامل باشگاه گســترش فوالد، استقالليها بــراي گرفتن رضايتنامه شــجاعيان بايــد 1/5 ميليارد بدهنــد و به طور حتم چيزي نزديــك به يك ميليارد هم رقم قرارداد شجاعيان با استقالل خواهد بود.

در واقع جذب شــجاعيان براي اســتقالليها هزينــهاي بالغ بر 2/5 ميليارد تومان خواهد داشت.

مديــران اســتقالل بارها اعالم كردهاند كه قصد ندارند با سر و صدا اسير فضاسازي بازيكنان شوند اما به نظر ميرســد اين خود آنها هستند كه بــراي رقابــت در نقلوانتقاالت حاضر به پرداخــت پولهاي نجومي شدهاند. سال گذشــته، استقالليها بارها با كاوه رضايي مذاكره كردند و در نهايــت پــس از اينكه با رقم يك ميليارد و 600 ميليــون تومان اين مهاجم را جذب كردند، خودشــان را برنده نقل و انتقاالت دانستند.

زمان گذشــت و پــس از پايان فصــل، رضايــي خيلــي راحــت از استقالل جدا شد، چرا كه قرارداد او با وجود پول زيادي كه از اســتقالل گرفت، يك ساله بود.

اكنون هم اســتقالليها دوباره اشتباه ســال گذشته را مرتكب شده و ميخواهنــد با رقمي بســيار باال بازيكني را به خدمت بگيرند كه بهاي اصلي جابهجايي او شايد خيلي كمتر از مبالغ مطرح شده فعلي باشد.

اما گفته ميشد كه استقالليها قصــد دارند پــول رضايــت نامه را به صــورت قســطي به گســترش پرداخت كنند اما هوشنگ نصيرزاده مديرعامل گســترش دربــاره اينكه گفته ميشــود اســتقالل قرار است مبلغ رضايتنامه داريوش شــجاعيان را به صورت قســطي و در قالب چك پرداخت كند، ميگويد: «اين موضوع اصال صحت ندارد. يعني در اين مورد صحبتــي بــا يكديگر نداشــتيم كه ببينيم آنها چطور ميخواهند مبلغ را به ما پرداخت كنند. ما مبلغ را فقط به صــورت نقدي دريافت ميكنيم و نيازي به صحبت كردن در اين مورد نيست. داريوش شجاعيان دو سال با گسترش فوالد قرارداد داشت و قرار بود براي ســال اول 850 ميليون و براي سال دوم 950 ميليون تومان به او بپردازيم كه اين مبلغ يك ميليارد و 800 ميليون تومان ميشد.

وقتي يك باشــگاه شجاعيان را از ما تقاضا ميكند، در واقع 2 ســال منافع مــا از اين بازيكــن را از بين ميبرد. به همين دليل، پيشنهاد ما از همان روز اول هم كامال منطقي بود. اســتقالل اول قبول نميكرد اما بعداً به مبلغ پيشنهادي ما نزديك شد.

ما مبلغي ميگيريم و رضايتنامه را صادر ميكنيم. همه آن مبلغي كه گفته شــده، صرفا فقط براي صدور رضايتنامه اســت اما اينكه شجاعيان چقدر از تيم استقالل پول ميگيرد، هيــچ ربطي به ما نــدارد. مبلغ 1/5 ميليــارد تومان، متعلق به باشــگاه گسترش فوالد است.»

به اين ترتيب گســترش حاضر نيســت كه شــجاعيان را به صورت قسطي به استقالل بدهد و استقالل هم اگر بخواهد شــجاعيان را جذب كند بايد 2/5 ميليارد پرداخت كند. در اينجا اين ســوال پيش ميآيد كه بازيكن گسترش اين مبلغ ميارزد و استقالل بايد چنين هزينهاي بكند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.