منصوریان: استقالل خانه منتظري است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

منصوريان بــه همراه افتخاري و ورمزيــار (رييس آكادمي استقالل) جلسهاي را برگزار كردند. سرمربي استقالل بعد از اين نشست درباره آنچه در اين جلسه گذشته بود، اينطور گفت: «با آقايان افتخاري و ورمزيار جلسه داشتيم و به اين نتيجه رسيديم كــه تيم اميد زير نظر آكادمي باقــي بماند اما بهعنوان تيم دوم تيم بزرگساالن استقالل فعاليت و پشتيباني خود را ادامه دهد و زير نظر من و آقاي ورمزيار به فعاليت بپردازد. درباره گزينههاي مختلفي براي ســرمربيگري نيز صحبــت كرديم اما هر دو روي بحث محمد نوازي مشــترك هستيم. او يك گزينه مناسب است و ميتوانــد به تيم اميد ما كمك كند. نظارت روي تيم اميد بر عهده تيم بزرگساالن است و سرمربي اين تيم يكي از دستياران تيم ما خواهد بود.»

منصوريــان در ادامه ميگويد: «بايد بــا بازيكنان تيمهاي پايــه قرارداد بلند مدت ببنديم. بــا بازيكنان تيمهاي جوانان و نوجوانان قراردادهاي 10 ســاله و بازيكنان تيــم اميد قرارداد 5 ســاله امضا كنيم تا بتوانيم در روزهاي ســخت از امكانات و داشتههاي خود باشگاه استفاده كنيم.»

ســرمربي اســتقالل در خصوص نقل و انتقــاالت و نحوه يارگيري اين تيم هــم اينطور ميگويد: «گمانهزنيهاي زيادي انجام ميشــود اما ما راحت و با حوصلــه و بي توجه به فضاي هيجاني فصل نقل و انتقاالت مشغول يارگيري هستيم. داريوش شجاعيان يكي از بازيكناني است كه مد نظر استقالل قرار دارد و اميدوارم تا 2 روز آينده به يك نقطه مشترك با او دست پيدا كنيم. از باشگاه گسترش فوالد و آقايان زنوزي و نصيرزاده براي حسن نيتي كه داشتند، تشكر ميكنم.»

منصوريان دربــاره جذب پژمان منتظــري ميگويد: «در رابطــه با پژمان منتظري بايد بگويم ظرف يكي دو روز آينده با او نيز به نقطه مشــترك ميرسيم. در باشگاه استقالل به روي پژمان باز اســت و اينجا خانه اوست. ما آماده قرارداد با بازيكني هستيم كه در اين باشــگاه پيشرفت كرده و يكي از زمانهايي كه منتظري ميتواند به استقالل كمك كند، فصل جاري است.

در خط دفاع به دنبال منتظري هستيم و در خط مياني نيز به دنبال شجاعيان.

همچنين نبايد فراموش كنيم كــه بازيكنان حال حاضر ما در فصل گذشــته به مقام نايب قهرماني ليگ رسيدند و بايد به جوانان فصل گذشته نيز اعتماد كنيم. تمديد قرارداد با بازيكنان فصل پيش هم در دســتور كار باشگاه قرار دارد و در حال انجام است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.