بهتاش فريبا: كاوه بايد خبر میداد و می رفت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بهتاش فريبا مديرفني اســتقالل از نقل و انتقاالت اين تيم راضي است. مديرفني استقالل در اين باره ميگويد: «تا اينجاي كار نقل و انتقال بد نبوده و همچنان ادامه دارد.» چرا كاوه رضايي بدون اطالع از اســتقالل جدا شد؟ فريبا پاسخ ميدهد: «قرارداد او تمام شده بود و خواست برود. همه بازيكنان اينطور هســتند اما ارتباط كادر فني با كاوه طوري بود كه توقع داشــتند به آنها خبر بدهد.» اما شما و مسووالن استقالل بارها صحبت از تمديد قرارداد اين بازيكن ميكرديد. فريبا در اين زمينه ميگويد: «از اول هم قرار بود قرارداد رضايي تمديد شــود. كاوه بهتريــن بازيكن ما بود اما براي او پيشــنهادي رسيد و اميدوارم در تيم جديدش موفق باشد. توقع كادر فني در عالم رفاقت اين بود كه خبر بدهد و برود. او دو روز قبل از اين موضوع گفته بود پيشنهادي ندارد و به خاطر همين احساس كرديــم ميمانــد. از طرفي، اينكه اســتقالل بهعنوان تيم بزرگ بــا رفتن يك بازيكن دچار مشكل شود درست نيست.»

مديرفني اســتقالل در خصــوص نگراني هواداران از كم كاري اين تيم در فصل نقل و انتقاالت نيز ميگويد: «همانطور كه گفتم در همه جاي دنيا، وقتي بازيكن قراردادش به پايان ميرســد، آزاد اســت به هر تيمي برود. پيشــنهادات خوبي براي تمديد قــرارداد بازيكنان خودمان دادهايم اما وقتي ميخواهند بروند، چه كار كنيم؟ باشگاه چه كاري ميتواند انجــام دهد؟ مگر بازيكن جايگزين وجود نــدارد؟ كاوه رضايي هم جايگزين بازيكن ديگري شــده بود. اگر قرار بود تا ابد بازيكني بماند، تا االن چنگيز و مظلومي هم براي استقالل بازي ميكردند. هواداران نگران نباشند، چرا كه دنبال جذب گزينههاي ديگر هستيم.»

اســتقالل اين روزها نتوانسته آنطور كه بايد و شــايد فعال باشد و اين روزها اين حركت كند باعث نگراني هواداراني شده كه احساس ميكنند تيم رقيب فعاليتي بهتر از استقالل دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.