كنعانيزادگان: اشتباه كردم به پرسپوليس نرفتم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كنعانــي زادگان با وجــود مصدوميت به اردوي تيم ملي دعوت شــد تا منتقدان كیروش از او انتقــاد كنند. كنعانيزادگان كه با وجــود مصدوميت به اردوي تيم ملي دعوت شده بود در پاسخ به اين پرسش كه چقدر اميدوار است كه همراه با تيم ملي به جام جهاني روسيه برود، ميگويد: «قبل از اينكه مصدوم شــوم هميشه در اردوي تيم ملي حاضر بودم، ولي اين مصدوميت سخت باعث شد مدتي از فوتبال دور باشم. مطمئنا حاال بــه اين فكر ميكنم كه بتوانم در جام جهاني 2018 حاضر باشم و در اين راه بايد يك انتخاب خوب بــراي فصل آينده انجام دهم.»

ايــن بازيكن در مــورد اينكه فصل بعد در كــدام تيم خواهد بــود، ميگويد: «چند پيشــنهاد از تيمهــاي داخلــي و يكــي دو پيشــنهاد از اروپا دارم و بايد ببينم شــرايط چگونه پيــش خواهد رفت. تيمي كه قبال در پرتغال بازي ميكــردم دوباره خواهان جذب من اســت، ولي عجلهاي براي تصميمگيري ندارم و ميخواهم بهتريــن انتخاب را انجام دهم. درست است كه چند ماه مصدوم بودم و بــازي نكردم، ولي پيشــنهاد اروپايي دارم. وقتي يك بازيكــن در رده ملي قرار ميگيرد شــايد دســتش براي انتخاب تيم باز است. ميخواهم خيلي چيزها را ثابت كنم. در اين مقطع لژيونر شــدن تا حدودي برايم سخت است، ولي ميخواهم بهترين انتخاب را انجام دهم.» كنعانيزادگان در اين مورد كه برخي معتقدند جدايي او از پرسپوليس اشتباه بود، ميگويد: «تصميمي كــه گرفتم به نفع من نبود و ميتوانســتم بيشتر فكر كنم. وقتي با پرســپوليس مذاكره كردم مسائلي رخ داد و پيشــنهادي به من دادند كــه ناراحتكننده بــود. چند بار به باشــگاه رفتم و طبيعي بود كه وقتي وضعيتم مشــخص نشــد ناراحت شــوم. با اين حال معتقدم كــه فقط نبايد با يك نفر صحبت ميكردم و در پرســپوليس اشــتباه بزرگ من اين بود كه فقط با يك نفر حرف ميزدم. بايد با شخص طاهري صحبت ميكردم و اين برايم بهتر بود. آن زمان برانكو و باشگاه روي من نظر داشتند، ولي در نهايت اتفاقاتي افتاد كه آن تصميم را گرفتم. با اين حال نميخواهم به گذشته برگردم و اميدوارم در فصل آينده همه چيز را جبران كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.