شهباززاده: از مسووالن استقالل دلخور نبودم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شهباززاده دوباره به استقالل بازگشت. ســجاد در مــورد بازگشــتش ميگويــد: «واقعيتــش را بخواهيد من زمانــي هم كه در اســتقالل نبودم هيچ وقت خودم را جدا از اين تيم نميدانستم و هميشه اين تيم و هوادارانش را دوست داشــتم حاال هم كه برگشتهام به نظر من اتفاق فوقالعادهاي افتاده و خيلي خوشحالم كه ميتوانم در كنار اين هواداران براي موفقيت استقالل تالش كنم.»

زمانــي كــه تو از اســتقالل جدا شــدي، خيليها ميگفتند كه ســجاد شــهباززاده شايد به خاطر حضور كاوه رضايــي تصميم گرفته به ليگ تركيه برود. آيا چنين حرفهايي درســت است؟ شــهباززاده در اين زمينه ميگويد: «اين چيزهايي اســت كه من چندين بار واضح درباره آن توضيح دادم و فكر ميكنم بايد يك بار ديگر آن را اعالم كنم. صددرصــد تمام بازيكناني كه در ايــران بــازي ميكنند دوســت دارند روزي بــه فوتبال اروپا بروند و وقتــي چنين موقعيتي براي امثال من پيش ميآيد دوست داريم از آن استفاده كنيم.

من نه دلخوري از مسووالن باشگاه استقالل داشــتم و نه هيچ چيز ديگري؛ زماني هم كه بار قبل با استقالل قرارداد 3 ساله امضا كردم گفتم كــه من در ايران جز اين تيم نميخواهم در تيم ديگري بــازي كنم. بايد بگويم رابطه من با كاوه رضايي خوب اســت و او دوست عزيز من است. كاوه براي پيشرفت فوتبالش ترجيح داده است به فوتبــال اروپا برود من هم در آن زمان با اهدافي كه داشتم ترجيح دادم از استقالل بروم و احتماال كاوه هم همين فكرها را كرده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.