ابراهيمي با استقالل تمديد ميكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با اعالم مديرعامل باشگاه استقالل اميــد ابراهيمي ظرف يكي دو روز آينده قراردادش را با اين باشگاه تمديد خواهد كرد. سيد رضا افتخاري در مورد تمديد قرارداد با اميد ابراهيمــي ميگويد: «با اميد ابراهيمی به توافق اوليه رســيدهايم و ظــرف يكي دو روز آينده رســما با او تمديد خواهيم كرد.»

اميــد ابراهيمي يكــي از بزرگترين اهداف استقالل در فصل نقل و انتقاالت بود كه تمديد قــرارداد او ميتواند خبر خوبي براي منصوريــان و هواداران اين تيم باشــد چراكه او در 3 سال گذشته بــا آمادگي باال در تركيب اســتقالل به ميدان رفته اســت. ابراهيمــي يكي از بازيكناني اســت كــه منصوريان روي او حســاب ويژهاي باز كرده اســت اما به نظر ميرســد اميد براي تمديد قرارداد درخواســت مالي زيادي داشــته باشد و افتخــاري بايد رضايــت او را جلب كند. ابراهيمــي در بازيهاي آخر اســتقالل حضور نداشــت و همين نبود او در بازي با العين خودش را نشــان داد و استقالل با نتيجه پرگل شكســت خورد. شكستي كه ميتواند براي كارنامه منصوريان يك نقطه سياه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.