وريا همچنان منتظر

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع راســت اســتقالل در انتظار اعتماد دوباره منصوريان اســت تا بتواند يك بــار ديگــر ثابت كند كــه يكي از بهتريــن بازيكنــان در پســت خودش است. وريا غفوري فصل گذشته به دليل مصدوميتهــاي پي در پي نتوانســت نمايش خوب خود در ســالهاي گذشته را ادامه بدهد كه البته خودش هم بارها اين موضوع را تاييد كرده است.

هرچند در فصل نقل و انتقاالت نام بازيكناني مثــل دانيال ماهيني و مهدي شــيري براي پيوســتن در پست دفاع راست مطرح بود اما از اول هم مشخص بود منصوريان قابليتهاي مدافع راست خود را به خوبي ميشناسد و روي جذب بازيكن ديگري در پست او چندان جدي نيست.

وريا غفوري بازيكني اســت كه هر وقت در زمين براي استقالل بازي كرده نمايش خوبي داشــته است اما مشكل او در فصل گذشــته اين بــود كه به دليل مصدوميــت كمتر فرصت بــازي كردن پيدا كرد و حاال با يك بدنســازي اصولي ميتواند يــك بار ديگر به روزهاي خوب فوتبالش برگردد. به نظر ميرسد در سال منتهي به جام جهاني غفوري روي كمك منصوريان حساب ويژهاي باز كرده است چراكه اگر او در اوج آمادگي باشــد، بي ترديد ميتواند با تيم ملي راهي روســيه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.