جباريشرطبازگشتمنتظري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پژمان منتظري گزينــه اصلي خط دفاع براي منصوريان اســت اما ايــن بازيكن هنوز قرارداد خود را با اســتقالليها به امضا نرسانده اســت. در حاليكه انتظــار ميرفت با توجه به بازگشــت اين بازيكن به فوتبال ايران منتظري خيلــي زود بعــد از پايان اردوي تيــم ملي با استقالل به توافق برســد و به جمع شاگردان منصوريان اضافه شود اما اين اتفاق با گذشت 5 روز از بــازي تيم ملي رخ نداده و منصوريان در گفت و گوي ظهر شنبه خود اعالم كرد كه اين بازيكن تا روز سهشــنبه با آبيها توافق خواهد كــرد تا بعد از 3 فصل غيبت ليگ هفدهم را با تيم منصوريان آغاز كند.

منتظري با توجه به حضور در اردوي تيم ملي مشتريان زيادي در ميان تيمهاي داخلي دارد امــا ايــن بازيكن در گذشــته صراحتا از عالقه خود براي بازگشــت به استقالل صحبت كرده و به همين دليل اســتقالل بهعنوان تنها مقصد احتمالي او بــراي ليگ هفدهم معرفي ميشود اما اصرار منتظري به بازگشت همزمان با جباري به اســتقالل يكي از داليل اصلي اين وقفــه اســت. منصوريان با توجه به ســاليقي كه دارد عالقهاي بــراي جذب جباري ندارد و قصد ندارد يكي از ســهميههاي ليست خود را با بازيكني پر كند كه شــانس زيادي در طول فصل براي بازي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.