جعفر مختاريفر: هواداران به جاي تخريب حمايت كنند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

جعفر مختاريفر پيشكســوت اســتقالل درباره شــرايط اين روزهاي استقالل و فشارهايي كه روي اين باشگاه در فضاي مجازي ايجاد شده است، ميگويد: «متاســفانه شرايط به گونهاي شده كه انســان جرات نميكند به فضاي مجازي ســري بزند. آنقدر در اين فضا اختالف سليقه و نا امني وجود دارد كه به نظر من بهتر اســت كال تعطيل شود. من خودم استقاللي هستم و مثــل همه نگران اين تيم هســتم. تيمي كه خودم در آن عمري ســپري كردهام و بيشــتر از خيليها دلم براي آن ميسوزد اما گروهي از هواداران ما هستند كه يا به اسم نگراني ايجاد تشويش و نا امني فضاسازی ميكنند و يا ناخواسته دست به تخريب تيم ميزنند.»

مختاريفر با بيان اينكه متاســفانه فضاي مجازي بالي جان فوتبال ما شــده است، ميگويد: «يكسري فوتباليستها آنچنان در فضاي مجازي غرق شــدهاند كه اصل كار را از ياد بردهاند و يكســري هم با اســتفاده از فضاي مجازي جو فوتبال را مغشــوش ميكنند. من از هواداران استقالل ميخواهم كه اگر هوادار واقعي هستند به جاي آنكه در فضاي مجازي دست به تخريب بزنند به صورت واقعي از تيم شان حمايت كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.