ذوبآهن مشتري جدي مدافع ارمنستانی آبی ها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اما در شــرايطي كه باشگاه اســتقالل هنوز تكليف مگويان را مشــخص نكرده اين بازيكن از باشگاه ذوبآهن اصفهان پيشنهاد خوبي دريافت كرده است.

ذوبيهــا بــراي اينكه مگويــان را به خدمت بگيرند به اين بازيكن مبلغ خوبي را هم پيشــنهاد كردهانــد اما با توجه به نامشــخص بودن وضعيت اين بازيكن بــا اســتقالل مديربرنامههاي مدافع ارمني نتوانســته مذاكرهاي را به طور مســتقيم با مســووالن باشــگاه ذوبآهن انجام دهد. مگويان نيز خود بيميل نيســت كه راهي اصفهان شود و به مانند بازيكناني همچون آرمناك پطروســيان و لئون اســتپانيان بازي در اصفهــان را تجربه كند. مگويان تا حدودي از شــرايط فوتبال در اصفهان آگاهي يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.