اميد استقالل به مصاف نفت آبادان ميرود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

صنعت نفــت آبادان كه در اردوي آمادهسازي به ســر ميبرد، يك ديدار تداركاتــي با تيــم اميد اســتقالل در پيش دارد. صنعــت نفت آبادان با فراز كمالوند يكي از اولين تيمهايي بود كه برنامههاي آمادهسازياش را براي فصل جديد آغاز كرد. اين تيم در حال حاضر نيــز اردوي خود را در كردان ســپري ميكنــد. آبادانيها كه تا كنون در بازار نقل و انتقاالت بازيكناني مثل مرتضي اسدي، مگنو باتيستا، اميد جهانبخش، فريد كريمي بهزادي، كرار جاسم ...و را به جمع نفرات خود اضافه كردهاند، در نظر دارند تا لوســيانو پريرا و همچنين آگوســتو ســزار را هم به استخدام در آورند. در برنامههاي آمادهســازي اين تيم يك ديدار تداركاتي هم ديده شده است. حريف تداركاتي تيم صنعت نفت در اين بازي تيم اميد استقالل خواهد بود و اين بازي روز چهارشنبه در زمين تمريني مجموعه ورزشي كردان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.