اشتباه فرشيد باقري تكرار نشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شــايد اگر مديران باشگاه اســتقالل روي يك نوار منطقي و متعادل گام برميداشتند اكنون چنين فضايي شكل نميگرفت. به هر حال خوب اســت كه اســتقالل به اندازه خرج كند. يعني بــه بازيكن 100 ميليوني 900 ميليون ندهد. كاري كه فصل پيش انجام شــد و فرشــيد باقري با دريافتــي 100 ميليون از صبا، از اســتقالل 900 ميليــون گرفت. بعد از جذب مهدي قائدي، حسن بيت سعيد و سجاد شهباززاده و تمديد قرارداد اين باشــگاه با نورافكن و روزبه چشــمي و نزديك شدن به عقد قرارداد با داريوش شــجاعيان و منتظري و تمديد با اميد ابراهيمي، برخي اظهارات در خصوص سياستهاي اين باشگاه در نوع خود جالب توجه است و براي مسووالن باشگاه استقالل هم جاي سوال ايجاد كرده كه باالخره از ديدگاه آنها اين باشگاه خساست به خرج ميدهد يا ريخت و پاش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.