استقالل در انتظار حسيني

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالليها براي تمديد قرارداد با مدافع جوان تيم خود همچنان منتظر چراغ سبز او هســتند. مجيد حسيني در اين فصل درخشــش خوبي داشته اســت و منصوريان قصد دارد قرارداد او را تمديد كند اما گفته ميشــود اين بازيكن بــا پيشــنهادهايي از تيمهاي ديگر روبهرو شده است.

عليرضا منصوريان درباره وضعيت مجيد حسيني ميگويد: «منتظر مدير برنامههاي مجيد حســيني هســتيم تا بــا اين بازيكن قــرارداد امضا كنيم. مديربرنامههــاي حســيني و خود اين بازيكن براي ما شرط مالي نگذاشتهاند و مــا ميخواهيــم قــرارداد او هر چه سريعتر طي روزهاي آينده با استقالل امضا شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.