مك درموت از فردا در تمرين

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دستيار ســابق كارلوس كیروش ديــروز بــا عقد قــراردادي رســما به كادرفنــي اســتقالل اضافــه شــد. مك درموت قرار است بهعنوان بدنساز و دستيار عليرضا منصوريان از فردا در تمرين اســتقالل فعاليت خود را آغاز كنــد كه اين خبر خوبي براي هواداران اين تيــم خواهد بــود. پيــش از اين خيليها به منصوريان انتقاد ميكردند كه تيمش مشكل بدنســازي دارد كه به نظر ميرســد او با اضافه كردن مك درموت به كادرفني تيمش سعي كرده اين مشكل را ريشهاي حل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.