حداديفر: قلعهنويی ذوب را براي قهرماني ميبندد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

مصدومیت شدیدي كه اوایل فصل گذشته گریبانگیرش شد، بدترین شوكي بود كه همان ابتداي فصل ميتوانست به ذوبآهن وارد شود. قاسم حداديفر حدود 8 ماه از فوتبال دور بود و بعد از بازگشتش هم نتوانست مثل سابق در تركیب تیم قرار بگیرد. این شد كه نیمکت نشینيهاي طوالني سهم او شد از ادامه فصل. به خاطر همین بود كه انتهاي فصل مصاحبههایي از او منتشر شد كه در آن گفته بود با این شرایط در ذوبآهن نميماند. نیتش هم بازار گرمي نبود كه اگر بود اینطور بي سروصدا پاي میز مذاكره با ذوبآهن نمينشست. مثل همیشه اولویتش ذوب شد و پیش از هر تیم دیگري دیروز(شنبه) بعد از مذاكرهاي كوتاه براي یك فصل دیگر با ذوبآهن به توافق رسید.

اواخر فصل گذشته گفته بودي با این شرایط در ذوبآهن نميماني.

مــن اول فصــل مصدوم شــدم و نتوانســتم در نيمفصل اول بــه ذوبآهن كمــك كنم. نيمفصل دوم كــه بهبود پيدا كردم و برگشــتم، مربي صالح دانست كه كمتــر به من بازي بدهــد. به همين خاطر گفتم اگر شــرايط اينطور باشد از ذوبآهن جدا ميشــوم. حاال اما تصميــم گرفتم در تمرينات با تمام تالشم حاضر شوم تا بتوانم در تركيــب تيم قرار بگيــرم و به ذوبآهن كمك كنم.

در قراردادت شرطي هم براي بازي كردن در فصل جدید داشتي؟

نــه، اصــال. هيچ وقت مــن چنين شــرطهايي براي قرارداد بستن نميگذارم. فقط تصميم راســخي دارم كه امســال از ابتداي فصل با قــدرت در تمرينات حاضر شوم تا بتوانم نظر كادرفني را جلب كنم.

ظاهرا امیر قلعهنویي اعتقاد زیادي به توانایي هایت دارد و نظر او بوده كه بماني.

زماني كه خدمت ســربازيام را در تراكتورســازي ميگذرانــدم، يك نيمفصل با آقاي قلعهنويي همــكاري كردم و همان نيمفصل تجربه خوبي از همكاري با ايشان بود.

از اســتقبالي كه از امیرقلعهنویي در اصفهان شــد، مشــخص بود كه هواداران ذوبآهن هم خیلي خوب او را پذیرفتهاند.

بله، اســتقبال خوبي از ايشان شده. البته هواداران ما هميشــه لطف داشتهاند و زماني هم كه آقاي گل محمدي آمد، چنين استقبالي از او شد. حاال هم آقاي قلعهنويي با ســابقه خوبي كه در فوتبال ما داشته اند، به ذوبآهن آمدهاند تــا تيم را به روزهاي خوبش برسانند.

فکر ميكنید جایگاه ذوبآهن در فصل جدید چه باشد؟

بــا توجه به شــواهد فكــر ميكنم ذوبآهــن اين فصل براي قهرماني بســته شــود، ضمن اينكه آقاي قلعهنويي مربي با تجربهاي اســت كه هرجا بوده موفق بوده. حاال هم به نظر ميرسد كه ميخواهد تيم را براي قهرماني ببندد.

حاال چطور شد كه مثل فصلهاي قبل، پیش از هر تیمــي با ذوبآهن مذاكره كردي؟

بارهــا گفتهام كه مــن از بچگي در ذوبآهن بــودهام و هميشــه اولويت اولم ذوبآهــن اســت. با اينكه در هفت ســال اخير پيشنهادهاي خيلي خوبی از تيمهاي خوب با مبلغهاي قابل توجه داشــتهام اما عرق خاصي به ذوبآهــن دارم كه مانع از پذيرفتن اين پيشنهادها ميشود.

این فصل هم قبــل از هر تیمي با ذوبآهن مذاكره كردي.

بله، ايــن فصل هم بــا هيچ تيمي صحبت نكردم، ضمن اينكه مذاكره و جلسه مان هم خيلي طول نكشــيد و خيلي زود با ذوبآهن به توافق رسيدم.

هیچ وقت در طول این ســالها بابت نپذیرفتن آن پیشنهادها و ماندن در ذوبآهن پشیمان نشدي؟

گاهي اوقات شــايد شرايطي پيش آمده باشــد كه در آن شــرايط احســاس پشــيماني كرده باشــم امــا در كل خيلي راضيام كه همه اين ســالها در ذوبآهن مانــدهام و براي تيمي بازي كردم كه به آن دلبســتگي داشته ام. هميشــه اولويتم اين بوده كه پيش از هــر چيز ببينم ذوبآهن

من را ميخواهد يا نه؟

درباره تیم ملــي چطور؟ حاال كه تیم راهي جام جهاني شــده، پشیمان نیســتي كه جایت را بــه جوان ترها دادي؟

ســه سال پيش بود. بعد از مسابقات جام ملتهاي آســيا با كــيروش صحبت كــردم و از او خواســتم كه جايــم در تيم ملي را به جوان ترها بدهد. دوســت داشتم آنها ميدان وســيع تري براي نشــان دادن تواناييهايشان داشته باشند. در آن مقطع فكر كردم بهتر اســت به تيم باشــگاهيام كمك كنم و تيم ملي را به دست جوان ترها بدهم. اينكه پشيمان هستم يا نه... نميدانم. ايــن بهتريــن تصميــم در آن مقطع بود.

حاال چطور؟ هنوز هم فکر ميكني بهتر اســت جوانها به جایت در تیم ملي باشند؟

تيم ملي تغيير نســل خيلي خوبي داشــته و شــرايط فوقالعــادهاي را تجربه ميكند. اميدوارم ايــن تيم بتواند در ادامه راهش هم در جام جهاني موفق باشد.

قاسم حداديفر كه در اواخر فصل شانزدهم لیگ برتر صحبتهایي درباره جدایياش از ذوبآهن مطرح شده بود، دیروز(شنبه) با مسووالن این باشگاه به توافق رسید و قراردادش را یك فصل دیگر تمدید كرد. حداديفر یکي از بازیکنان مورد عالقه قلعهنویي است كه در تراكتورسازي مدت كوتاهي سابقه همکاري با او را دارد. گفته ميشود قلعهنویي به شدت سبك بازي این بازیکن را ميپسندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.