جدايي‌زوج‌هاي‌موفق‌گل‌گهر‌

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

تيم فوتبال گل گهر سيرجان كه در فصل گذشته رقابتهاي ليگ يك، يكــي از تيمهاي مدعي صعود به ليــگ برتر بود با آغاز فصل نقل و انتقاالت تابستاني و تا ديروز خيلي موفق عمل نكرده بود تا اينكه با آرمان شهدادنژاد، حامد زمانی و ســعيد رازانی قرارداد بست. اما خروجیهای اين تيم نيز قابل توجه است.

سيرجانيها تا به امروز (اكبر صغيري، مهرداد آوخ، حميد گلزاري، علي مرزبــان و ميالد صادقيــان) مهرههاي كليدي و تاثيــر گذار خود كه شــاكله اصلــي اين تيم را تشــكيل ميدادند را از دســت دادهاند و در مقابل مهيار نوري مدافع فصل گذشته تيم مس رفسنجان و اســماعيل كياني هافبك مهاجم تيم مس كرمان را به خدمت گرفتهاند.

به هر شــكل با توجه بــه جدايي بازيكنان تاثيــر گذار تيم گل گهر، ايــن تيم با تغييراتي اساســي و البتــه اجبــاري در تركيــب خود مواجــه خواهد شــد و ميتوان گفــت وينكو كار ســختي بــراي پيــدا كــردن بازيكنــان جانشــين كه كيفيتي در حد و اندازههاي نفرات جدا شــده داشــته باشند پيش رو دارد.

حال اگر بخواهيم پســتهاي مختلف تيم آبي پوش سيرجاني كه نياز به ترميم دارد را مورد بررســي قرار دهيــم بايد ابتدا از چارچوب دروازه اين تيم شــروع كنيم جايي كه نياز به جذب دو دروازهبان با كيفيت به شــدت احســاس ميشود، در وهله دوم خط دفاعي اين تيم است كه نياز به بازبيني و تقويت اساســي دارد، با جدايي علي مرزبــان و حميد گلزاري هافبكهاي خالق، بازيساز و جنگنده تيم گل گهر اين تيم در خط هافبك نيز با چالشي اساســي مواجه خواهد بود چرا كه جذب هافبكهــاي جديدي كه بتوانند جايگزين مناســبي براي اين دو بازيكن باشــند از اولويــت بااليي برخوردار خواهد بود و در آخر نوبت به خط حمله اين تيم ميرسد جايي كه زوج اكبر صغيري و مهرداد آوخ بهترين خط حمله ليگ دسته اول را در فصل گذشته از آن سيرجانيها كرده بود، حال با پيوستن اين دو مهاجم به تيم بادران باز هم هواداران ســيرجاني نگران خط آتش تيم خود هستند و به نظر ميرسد مســووالن باشــگاه گل گهر بايد به فكر جذب دو مهاجم ششدانگ باشند تا اين مشكل نيز برطرف شود.

بديــن ترتيــب بايــد منتظر مانــد و ديــد گل گهر از هم گســيخته چگونــه ترميم ميشــود؟ و نفرات جديد چــه زماني به تركيــب اين تيم اضافه ميشوند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.