بالتكليفي جباروف و توافق كولي بالي با طاليي پوشان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

سپاهان به مليپوشان خود استراحت داده است و احســان حاجیصفي، ســعيد آقايــي و عــزت پورقــاز از اوايل تيرماه به جمع طالييپوشان اضافه ميشــوند كــه البته اين آخري هفته پيش با لباس شــخصي در تمرينــات رويت شد.

عالوه بــر اين غيبت حسين پاپي هم باعث به وجود آمدن شايعاتي درباره جدايي او شــده كه بــا توجه به تمايل باشــگاه به حفــظ اين بازيكــن چندان جدي نخواهد بود.

عالوه بر اينها، وضعيت بازيكنان خارجي مدنظر ســپاهان كــه از غايبــان در تمرينات هستند، از همه مبهمتر است.

از بين بازيكنان خارجي فعال فقط تكليف لــي اوليويرا روشــن اســت و وضعيــت ادامه همكاري با موســي كوليبالي و سرور جباروف در هالــهاي از ابهام قرار دارد.

بــا اينكــه ســرور جباروف با پيشــنهادهاي جدي از ســوي استقالل و ســپاهان مواجه است و مديران باشگاهها هرروز با پيشنهاد مبالغ باالتر او را سر دو راهي قرار ميدهند اما او هنوز هيچ اظهارنظر مشــخصي دربــاره تيم آيندهاش نداشته است.

او حتــي در مقطعي اعالم كــرده بود كه ميخواهد فوتبالش را در ازبكستان ادامه دهد.

بــه همين خاطر اصال مشــخص نيســت كه او پيشــنهاد ســپاهان را بپذيرد يا نه؟ در كنار اينها امــا خبرها حاكي از آن اســت كه مذاكرات موســي كولــي بالي با ســپاهان به نتايج مثبتي رســيده و بــا توجه به توافقهاي حاصل شــده، ميتوان از حاال كولــي بالي را سپاهاني دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.