تارتار: ظرفيت حضور در نيمه باالي جدول را داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

مهدي تارتارســرمربي تيم فوتبال پارس جنوبي جم درباره شرايط تيمش ميگويد: «خدا را شــكر شرايط خوبي داريــم و جزو تيمهايي هســتيم كه در نقــل و انتقاالت تقريبــاً عملكرد خوبي داشــتهاند. با توجه به شــناختي كه از بازيكنان ليگ دسته اول داشتيم، تالش كرديم بازيكنان خــوب ليگ يك را به خدمــت بگيريم و توانســتيم بازيكنان باكيفيتــي از ايــن ليگ جــذب كنيم. در ادامــه به چند بازيكــن باتجربه نياز داشتيم و توانســتيم بازيكنان باتجربه خوبي را به خدمــت بگيريم. از مديران باشــگاه به خاطر تالش شبانهروزي در جذب بازيكنان تشكر ميكنم. بازيكنان هم خيلي شــاداب در تمرينات شركت ميكننــد. در برخي پســتها از لحاظ كمــي دچار مشــكل هســتيم، وگرنه كيفيت بازيكنانمان خوب اســت. مثال در پســت دروازهبان بايــد يك بازيكن خوب جذب كنيم و در پست مهاجم هم نياز به يــك بازيكن باتجربه داريم. فكر ميكنم اگر اين دو پست را كامل كنيم، پس از آن براي جذب بازيكنان جوان و زير 23 سال اقدام خواهيم كرد.»

آنها هدفگذاري شــان را مشخص كردهاند. «از روز نخســت بــا بازيكنان تيم صحبت كرديم و گفتيم كه بايد به فكر جايگاه مناســبي در جدول باشيم. بازيكنــان و در مجمــوع تيــم ما اين ظرفيــت را دارند كه خــود را در نيمه بااليي جــدول ببينند. ميدانيم كه كار ســختي در پيش داريم امــا مطمئنيم كه ميتوانيم جزو تيمهاي ميانه بااليي جدول باشيم.»

سرمربي تيم فوتبال پارس جنوبي جم معتقد اســت كه سرمربي تيم ملي فوتبال كشــورمان يك ســر و گردن از مربيان آســيايي باالتر است «عملكرد تيم ملي نشــان داد كه بــه ثبات الزم رســيدهايم و كــیروش از بازيكنان و فرهنگ آنها شناخت خيلي خوبي پيدا كرده است. اين مربي تالش كرده است كه ميــان بازيكنان، رقابــت ايجاد كند و اكنــون بهتريــن بازيكنــان به زمين ميروند. همه اينها باعث شده است كه تيــم ملي رو به بــاال حركت كند و من فكر ميكنم اگر اين روند ادامه داشــته باشــد، ايران حتي ميتواند شگفتيساز جام جهانی لقب بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.