طلب قديمي، دليل غيبت پاپي در تمرينات سپاهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

تمرينات ســپاهان در حالي آغاز شــده است كه حسين پاپي، كاپيتان اين تيم در مراحل آمادهسازي زردپوشان حضور ندارد.

هميــن موضوع باعث شــده زمزمههايي مبني بر احتمال جدايي اين بازيكن از باشگاه ســپاهان مطرح شود.

پاپــي فصل گذشــته هم در آســتانه جدايي از سپاهان قرار داشت كه درنهايت نظر عبدا... ويسي درمورد او تغيير كرد و اين بازيكن توانست يك فصل ديگر براي سپاهان بازي كند.

نكته قابــل توجه اما اينجاســت كه بعد از عبدا... ويســي، زالتكو كرانچار هم با بازي دادن به اين بازيكن و فيكس نگه داشتن او در تركيب نشان داد كه به فوتبال او اعتقاد دارد.

همين موارد هم حاال بــاور اين موضوع كه شــايد اين بازيكن مورد نظر كرانچار نباشــد را سخت ميكند.

پاپــي از قديميترين بازيكنان سپاهان محسوب ميشود كه ســرمربي اين تيم جايگاهــي براي او در تيمــش قايل اســت و به تبــع آن بعيــد اســت كه باشــگاه خالف خواســته ســرمربي بــراي حفظ او عمل كند.

بــه هميــن خاطــر اســت كه بايد داليل ديگري را بــراي غيبت او در تمرينات پيش از فصل جستوجو كرد. گفته ميشود ماجرا مربوط ميشود به طلب قديمي او از باشگاه سپاهان.

ظاهرا او از مدتها پيش از سپاهانيها طلبي دارد و وصول نشــدن اين طلــب باعث ناراحتي اين بازيكن شــده است. ظاهرا به همين خاطر او تصميم گرفته فعال در تمرينات نباشــد تا پيش از آنكــه درباره ماندن يــا رفتنش تصميم بگيرد، تكليف اين طلب را مشخص كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.